Kursen ges: Vårterminen på heltid (100%)
Kursperiod: D
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå

Forskning om och med barn kräver noggranna etiska överväganden. I den här kursen behandlas etiska övervägande i forskning som berör barn i förskoleåldern. Kursen omfattar både forskningsetik gällande hur forskning med barn planeras och genomförs och forskaretik i det akademiska hantverket, reflektion och analys i relation till forskningsuppgiften. I kursen ges insikt i gällande forskningsetiska lagar och riktlinjer samt exempel på empiriska exempel från forskningsprojekt. Kursens övergripande syfte är att ge de forskarstuderande möjlighet att formulera, analysera och problematisera forskningsetiska dilemman med utgångspunkt i regelverk och fördjupningslitteratur samt att utveckla sin förmåga att göra forskningsetiska ställningstaganden i relation till det egna avhandlingsarbetets teoretiska och metodologiska val.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan per mejl till forskningshandläggare My Bodell my.bodell@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Anna Palmer: anna.palmer@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar VT21

Kursplan UB30045 (242 Kb)