Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: C
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen syftar till att ge kunskap om förskolans historia och barndomshistoria från 1800-talet till nutid. Den ska även ge kunskap om material, metodologi och teoretiska perspektiv som är relevanta för historiska studier inom dessa fält. Kursen innehåller en fördjupning om hur vetenskapliga perspektiv influerat förskolan och olika synsätt på barn och barndom. Häri ingår att läsa och analysera historiska vetenskapliga originaltexter och att självständigt analysera källmaterial samt att presentera sådana analyser i tal och skrift. Kursen ger träning i och kunskap om exempelvis reflektion och hantering av källmaterial, urval, kontext och att söka i arkiv (inklusive digitala arkiv), samt att identifiera problemområden och att formulera forskningsfrågor.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Anne-Li Lindgren: anne-li.lindgren@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar HT20

Kursplan UB30038 (139 Kb)

Kurslitteratur UB30038 (60 Kb)

Kursbeskrivning och schema UB30038 (243 Kb)