Kursen ges: Vid behov för doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. När kursen ges kan även doktorander vid andra lärosäten ges möjlighet att läsa kursen.

Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Diskursanalys har sedan lång tid etablerat sig som en självklar forskningsinriktning, i ett stort antal discipliner och över gränsen mellan samhällsvetenskap och humaniora. Trots detta finns det fortfarande relativt få metodkurser med sådan inriktning.

Denna kurs är avsedd att ge en avancerad översikt över flera olika diskursanalytiska inriktningar; den foucaultianska traditionen, kritisk diskursanalys och mikroanalys/diskursiv psykologi. Stor vikt läggs vid de vetenskapsteoretiska grunderna för diskursanalys, och de variationer som finns här. Vid sidan av den gemensamma litteraturen finns möjlighet för deltagarna att fokusera särskilt på den typ av diskursanalys som man arbetar inom.

Kursen har flera arbetsformer: föreläsningar, litteraturseminarier och analytiskt arbete utifrån det empiriska material som deltagarna tar med sig. Tanken är att de materialtyper man arbetar med ska kunna integreras i kursen och att man här ska få hjälp med analys av detsamma. Kursen avslutas med ett seminarium kring de papers som deltagarna skrivit.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell my.bodell@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå samt en beskrivning av ditt avhandlingsprojekt (en A4-sida).

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Mats Börjesson: mats.borjesson@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar

Kursplan UB30009 (148 Kb)

Litteraturlista UB30009 (221 Kb)