Kursen ges: Vårterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: B
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursens syfte är att ge såväl breddad som fördjupad kunskap om, som färdigheter i, att använda analysmetoder med skilda epistemologiska utgångspunkter i relation till ett av den studerande självständigt valt övergripande forskningsproblem. Den studerande väljer också två olika epistemologier och analysmetoder att fördjupa sig i för att undersöka hur forskningsproblemet i såväl tidigare forskning som i en ny studie yttrar/kan yttra sig. Valen kan antingen reflektera näraliggande analysmetoder grundade i två olika epistemologier, vilka därmed kan ta inspiration från varandra, alternativt två icke näraliggande och tydligt kontrasterande analysmetoder. Den studerandes val begränsas av tillgång till rätt lärarkompetens vid institutionen.

I kursen utvecklar den studerande förmåga till ett kritiskt granskande av de studerade analysmetoderna. Vidare utvecklas fördjupade färdigheter att hantera de vetenskapsteoretiska överväganden som krävs i samband med olika former av analyser i förhållande till ontologiska utgångspunkter, etiska avvägningar samt bedömningar av en analysmetods kvaliteter. Kursen designas kring de forskarstuderandes olika val av forskningsproblem och epistemologiskt grundade analysmetoder utifrån tillgängliga kompetenser vid institutionen. Kursens arbetsformer utgörs i första hand av eget arbete med ett antal seminarier för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt handledning av lärare med kompetens inom valda epistemologier och analysmetoder.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.


Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Hillevi Lenz Taguchi: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar VT21

Kursplan UB30047 (113 Kb)

Kursbeskrivning och schema UB30047 (68 Kb)