Kunskaper i läraryrkets olika dimensioner, uppdrag och värdegrund

Kurserna inom fritidshemspedagogik tar upp läraryrkets olika dimensioner och ger en fördjupad kunskap i de ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för att arbeta som grundlärare fritidshem, samt förmåga att kunna reflektera över och analysera dessa kunskaper. 

Som grundlärare i fritidshem måste du ha kunskap om och kunna handla efter, förmedla och reflektera över fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Du får också lära dig hur du ska kunna arbeta förebyggande ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever och personal. Till exempel ingår studier i normkritisk pedagogik och specialpedagogik.

Då får bland annat lära dig om:

 • teoretiska perspektiv på barns lek och lärande
 • ledarskap
 • gruppers utveckling och gruppdynamik
 • sociala relationer och konflikthantering.

Särskilt fokus läggs vid olika begrepp som barndom, barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv. Detta är viktigt då Skolverket råder fritidshem och skolor att genomföra barnkonsekvensanalyser i sin verksamhet.

Det teorier du studerar får du sedan pröva i praktiken när du gör den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i fritidshem och skola.

I kurserna får du också lära dig ett utforskande, laborativt och multimodalt arbetssätt. Det betyder bland annat att du ska kunna identifiera, analysera och diskutera relevanta frågor samt att arbeta med att organisera, leda, värdera och kvalitetssäkra ämnesövergripande lärprocesser.

För att kunna stötta fritidshemseleverna i deras matematiska och språkliga utveckling får du lära dig om barns kommunikation och språkutveckling samt digitala medier. Du läser även naturvetenskap, estetiska gestaltningsformer, kommunikativa verktyg och utomhuspedagogik.

Under den sista terminen ingår ett självständigt examensarbete om 15 hp vilket syftar till att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen. Det innebär att du ska kunna visa förmåga att självständigt identifiera och avgränsa ett vetenskapligt problem med relevans för professionen samt planera och genomföra ett självständigt arbete med adekvat teori och metod.

Kurser i fritidshemspedagogik, 60 hp, inom grundlärarprogrammet fritidshem

Termin 1:

Fritidshemspedagogik I – Lära i och om fritidshem, 15 hp

Delkurs 1: Yrkesrollens olika dimensioner, 7,5 hp

 • introduktion till högskolestudier och vetenskapsteori samt till omgivande forskningsfält,
 • yrkesrollen för lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, samt
 • teorier om gruppers utveckling och gruppdynamik i praktiken, samt skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar.

Delkurs 2: Barns lek, utveckling och socialisation, 7,5 hp

 • teorier om barns lek, utveckling och socialisation,
 • utomhuspedagogik,
 • teorier om förebyggande arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, samt
 • introduktion till multimodala lärprocesser.

Termin 2:

Fritidshemspedagogik II –  språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp

 • språk- och matematikinlärning i skolans första år.
 • ämnesövergripande arbetssätt i studios som stöd för språk- och matematikinlärning, samt
 • tillämpning av estetiska gestaltningsformer kopplade till frågeställningar och begrepp inom matematik och språk.

Termin 3:

Fritidshemspedagogik III – multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp

 • kroppen som verktyg.
 • rumslig gestaltning och formativ bedömning.
 • studion som ämnesdidaktiskt rum.
 • kommunikation och interaktion genom analoga och digitala medier, samt
 • tillämpning av estetiska gestaltningsformer kopplade till frågeställningar och begrepp inom skolans ämnen.

Termin 4

Fritidshemspedagogik IV - Konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp

 • Grundlärarroller i fritidshem och skola samt arbete i arbetslag och samverkansformer,
 • Kvalitetsarbete i relation till styrdokument gällande fritidshemmets och skolans organisation och samhällsuppdrag,
 • helhetsperspektiv på elever inom fritidshems - och skolmiljöer,
 • teorier om hälsa, ledarskap, gruppers utveckling och gruppdynamik,
 • sociala processer och konflikthantering fördjupas genom estetiska lärprocesser, samt
 • fördjupning i vetenskapsteori och vetenskapliga metoder.

Termin 5:

Fritidshemspedagogik V - Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan, 7,5 hp

 • utforskande ämnesarbete i skolan genom studiodidaktik och IKT, samt
 • tematiskt arbetssätt genom språk, matematik och naturvetenskap.

Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, 15 hp

 • läroplansteori
 • formativ och summativ bedömning, samt
 • skriftliga omdömen, samt
 • observation, dokumentation, analys och bedömning av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål.

Termin 6:

Självständigt arbete, 15 hp

Kursen innebär att du gör ett självständigt arbete. Syftet med det självständiga arbetet är att du ska få goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fritidshemmet och skolan som pedagogiska och sociala miljöer samt ge redskap för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys av den pedagogiska verksamheten.

Du planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete med relevans för fritidshemmets eller skolans didaktiska område, opponerar på ett annat arbete samt deltar i seminarier då olika arbeten ventileras.

Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie, en analys av litteratur inom ett givet område eller ett utvecklingsarbete. Det självständiga arbetet kan utformas som en traditionell uppsats, men även alternativa framställningsformer kan förekomma i enlighet med lärandemålen för kursen.

Fritidspedagogik eller Fritidshemspedagogik?

Två vanligt förekommande begrepp som kopplas till fritidshemmets särskilda pedagogik är fritidspedagogik och fritidshemspedagogik.

Fritidspedagogik avser barn, ungdomars och vuxnas lärande, sociala utveckling och bildning på fritiden. Det vill säga fritid i allmän betydelse (exempelvis inom föreningslivet).

Fritidshemspedagogik i sin tur avser barns lärande, bildning och sociala utveckling i relation till fritidshemmets verksamhetsfält och i samarbetet med skolan och det är den röda tråden i utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.