De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna ska ge dig som blivande förkollärare kompetens inom följande sju områden:

• skolväsendets historia, organisation och villkor samt demokratins grunder
• läroplansteori och didaktik
• vetenskapsteori och forskningsmetodik
• utveckling, lärande och specialpedagogik
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• bedömning och betygsättning
• utvärdering och utvecklingsarbete

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan

Framträdande och retorik, 3,5 hp GN

Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Kurskod: NSNK02.
Studieinformation, schema och litteraturlista för kursen
.
I kursen kommer du att utveckla din retoriska kompetens i olika genrer av betydelse för läraryrket. Du kommer också att genom analyser av eget och andras kroppsspråk och verbalspråk öka din medvetenhet om retorikens betydelse för läraryrket.

Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp GN

Kurskod: UB205Y.
I kursen får du både en introduktion till förskolan samhällsinstitution och möjlighet att vetenskapligt reflektera över förskolans verksamhet. Särskilt uppmärksammas tre teman: förskolans framväxt, idéarv och kunskapstraditioner. Kursen innehåller alltså både ett historiskt och ett samtidsperspektiv på förskolans organisation och styrning, och på de normer och värderingar som präglat och präglar synen på förskolans samhällsuppdrag. Här diskuteras hur de förändringar som samhället genomgått också speglats i förskolans pedagogiska praktik.

Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp GN

Kurskod: UB202Y.
Kursen erbjuder en teoretisk grund för utbildningens såväl praktiska som teoretiska delar. Kursen behandlar olika utvecklingspsykologiska perspektiv på barns lärande och utveckling. Utgångspunkten är en kronologisk ansats på barns utveckling där utveckling förstås som interaktion mellan biologiska, sociala och psykologiska processer i förhållande till människans kultur. I kursen problematiseras också utvecklingspsykologi i förhållande till förskoledidaktik.

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet, 7,5 hp GN

Ges vid Specialpedagogiska institutionen. Kurskod: UQ001K.
Kursplan, kursbeskrivning och litteraturlista för kursen
Kursen bygger vidare på de erfarenheter och de teoretiska och praktiska kunskaper du har fått under utbildningen. Syftet är att skapa en medvetenhet och kritisk reflektion kring dessa erfarenheter och att ge kompetens att i ett skolsammanhang förstå individuella variationer i lärande och utveckling. Kursen ger kunskap om möjligheter att i samverkan med andra arbeta förebyggande, identifiera och bearbeta hinder för lärande och utveckling, såväl på individnivå som på samhälls- och skolnivå. Kursen tar upp olika typer av specialpedagogiska stödresurser i och utanför skolan. Kursen orienterar även om multimodala verktyg, både digitala och icke-digitala, som kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas. För att också ge möjlighet till tillämpning av dessa kunskaper inriktas 2 hp mot utbildningens huvudsakliga undervisningsområde/n. Därigenom ger kursen, i form av fältstudier, kunskap om specialpedagogisk verksamhet inom ditt kommande läraruppdrag.

Sociala relationer i förskolan, 7,5 hp GN

Kurskod: UB209A.
Kursen behandlar förskolan ur perspektivet av en uppsättning sociala relationer och som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av mänskliga relationer som aktualiseras i arbetet i förskolan: barns relationer till varandra samt relationer mellan pedagoger, barn och barnens föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Särskild vikt läggs vid kommunikation och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Barnperspektiv och barns inflytande diskuteras liksom hur barn och vuxna på olika sätt påverkas av kategoriseringar utifrån ålder, kön, etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet.

Förskoledidaktik: Utvärdering och utvecklingsarbete, 4 hp GN

Kurskod: UB603Y.
Kursen tar upp förskollärares ansvar för och arbete med utvärdering och verksamhetsutveckling i relation till styrdokument och förskolans förutsättningar samt hur barn och föräldrar blir delaktiga i utvärdering av verksamheten. Vidare behandlas kvalitetssäkringsmetoder och utvärderingsformer för att värdera och utveckla förskolans pedagogiska och didaktiska verksamhet, liksom relationen mellan forskning och verksamhets- och organisationsutveckling.

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan, 2,5 hp GN

Kursen ges vid Juridiska institutionen.
Kurskod: JUL300.
I denna kurs får du en grundläggande orientering i förvaltningsrätt, barnrätt och yrkesetik av relevans för lärare. Lärare ställs ofta inför en mängd yrkesetiska frågor, inte minst relaterade till demokrati och mänskliga rättigheter. En viss orientering i förvaltningsrätt och skollagstiftning är motiverad av att flertalet lärare har sin profession i allmänna skolor, som är förvaltningsmyndigheter, vilket ställer vissa rättsliga krav. För dem som verkar i friskolor, vilka inte tillhör det allmänna, är regelverket likväl relevant i flera olika avseenden. Barns speciella rättigheter belyses också.

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp GN

Kursen ges vid Filosofiska institutionen. Kurskod: FI100L
Kursinformation, kursplan och schema för kursen
Kursen ska ge dig redskap att reflektera över och kritiskt granska både de erfarenheter du fått i den verksamhetsförlagda utbildningen och den vetenskapliga grund du fått i tidigare kurser. Kursen ger också en orientering i grundläggande vetenskapsteori om naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder samt ger dig därmed kunskaper kring metoder att forska. Kunskaper av olika slag diskuteras (vetenskaplig kunskap, vardagskunskap och professionskunskap). Orienteringen i vanliga forskningsmetodiska arbetssätt byggs senare på i den grupphandledning du får under kursen Självständigt arbete.

Läroplansteori och pedagogisk dokumentation, 7,5 hp GN

Kurskod: UB103Y.
Kursen ger en introduktion till läroplansteori och läroplansteoretiska frågeställningar. En viktig arbetsform för att följa och synliggöra barns och vuxnas lärprocesser är pedagogisk dokumentation. I kursen får du introduktion till pedagogisk dokumentation som teori och filosofi och som arbetsverktyg både i förskolan och under utbildningen. På seminarier och i workshops kommer du också själv att få pröva att dokumentera och bli dokumenterad, liksom att diskutera etik och sekretess i samband med dokumentation, samt en första introduktion till observation och pedagogisk dokumentation som vetenskaplig metod.

Läroplansteori, pedagogisk dokumentation och bedömning, 7,5 hp AN

Kurskod: UB404Y.
- en fördjupning av pedagogisk dokumentation som teori/filosofi i förskolans arbete,
- pedagogisk dokumentation ur ett internationellt perspektiv,
- etiska aspekter i arbete med pedagogisk dokumentation,
- läroplansteori och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning,
- pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för bedömning och utvärdering,
- introduktion till akademiska studier - vetenskaplig metod.