De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna ska ge dig som blivande förkollärare kompetens inom följande sju områden:

• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
• läroplansteori och didaktik
• vetenskapsteori och forskningsmetodik
• utveckling, lärande och specialpedagogik
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• uppföljning och analys av lärande och utveckling
• utvärdering och utvecklingsarbete

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan

Gäller för antagna från och med höstterminen 2017 och framåt.

Framträdande och retorik, 3,5 hp GN (T1)

Kursplan: NSNK03
Kursen ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Studieinformation, schema och litteraturlista för kursen.
I kursen kommer du att utveckla din retoriska kompetens i olika genrer av betydelse för läraryrket. Du kommer också att genom analyser av eget och andras kroppsspråk och verbalspråk öka din medvetenhet om retorikens betydelse för läraryrket.

Barns utveckling och lärande, 7,5 hp GN (T1)

Kursplan: UB106Y
Den här kursen fokuserar samspelet mellan förskolebarns fysiska, kognitiva, språkliga, emotionella och sociala utveckling. Aktuell forskning med relevans för förskolans praktik presenteras likväl som didaktiska strategier för barns utveckling och lärande i enlighet med förskolans styrdokument. Under kursen utvecklas din förmåga att reflektera över villkoren för barns utveckling och lärande i relation till teorier, styrdokument och förskollärarprofessionen.

Förskolans historia och plats i samhället, 5 hp GN (T2)

Kursplan: UB213Y
Kursen erbjuder dig en läroplanshistorisk och sociohistorisk introduktion till förskolans och förskolläraryrkets framväxt som samhällsuppdrag, förskolans idéarv och kunskapstraditioner samt till skolväsendets historia och styrning. Genom kursens nutidshistoriska perspektiv granskas olika läroplanshistoriska spår i förskolans nutida styrdokument och pedagogiska verksamhet.

Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori, 7,5 hp GN (T2)

Kursplan: UB214Y
Den här kursen behandlar pedagogisk dokumentation som filosofi och som arbetsverktyg i förskolan. Du får lära dig praktisk tillämpning av pedagogisk dokumentation och får en introduktion till observation av enskilda barn och barn i grupp. Särskild vikt läggs vid etiska aspekter. I kursen ingår läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation.

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet, 7,5 hp GN (T5)

Kursplan: UQ001K
Ges vid Specialpedagogiska institutionen.
Kursplan, kursbeskrivning och litteraturlista för kursen.
Kursen bygger vidare på de erfarenheter och de teoretiska och praktiska kunskaper du har fått under utbildningen. Syftet är att skapa en medvetenhet och kritisk reflektion kring dessa erfarenheter och att ge kompetens att i ett skolsammanhang förstå individuella variationer i lärande och utveckling. Kursen ger kunskap om möjligheter att i samverkan med andra arbeta förebyggande, identifiera och bearbeta hinder för lärande och utveckling, såväl på individnivå som på samhälls- och skolnivå. Kursen tar upp olika typer av specialpedagogiska stödresurser i och utanför skolan. Kursen orienterar även om multimodala verktyg, både digitala och icke-digitala, som kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas. För att också ge möjlighet till tillämpning av dessa kunskaper inriktas 2 hp mot utbildningens huvudsakliga undervisningsområde/n. Därigenom ger kursen, i form av fältstudier, kunskap om specialpedagogisk verksamhet inom ditt kommande läraruppdrag.

Sociala relationer i förskolan, 7,5 hp GN (T5)

Kursplan: UB216A
Kursen behandlar förskolan ur perspektivet av en uppsättning sociala relationer och som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av mänskliga relationer som aktualiseras i arbetet i förskolan: barns relationer till varandra samt relationer mellan pedagoger, barn och barnens föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Särskild vikt läggs vid kommunikation och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Barnperspektiv och barns inflytande diskuteras liksom hur barn och vuxna på olika sätt påverkas av kategoriseringar utifrån ålder, kön, etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet.

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan, 2,5 hp GN (T6)

Kursplan: JUL300.
Kursen ges vid Juridiska institutionen.
I denna kurs får du en grundläggande orientering i förvaltningsrätt, barnrätt och yrkesetik av relevans för lärare. Lärare ställs ofta inför en mängd yrkesetiska frågor, inte minst relaterade till demokrati och mänskliga rättigheter. En viss orientering i förvaltningsrätt och skollagstiftning är motiverad av att flertalet lärare har sin profession i allmänna skolor, som är förvaltningsmyndigheter, vilket ställer vissa rättsliga krav. För dem som verkar i friskolor, vilka inte tillhör det allmänna, är regelverket likväl relevant i flera olika avseenden. Barns speciella rättigheter belyses också.

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete, 11,5 hp GN (T6)

Kursplan: UB606Y
I kursen får lära dig metoder för dokumentation, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete. Kursen ger dig också en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation som teori/filosofi i förskolans arbete.

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp GN (T7)

Kursplan: FI100L
Kursen ges vid Filosofiska institutionen.
Kursinformation, kursplan och schema för kursen.
Kursen ska ge dig redskap att reflektera över och kritiskt granska både de erfarenheter du fått i den verksamhetsförlagda utbildningen och den vetenskapliga grund du fått i tidigare kurser. Kursen ger också en orientering i grundläggande vetenskapsteori om naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder samt ger dig därmed kunskaper kring metoder att forska. Kunskaper av olika slag diskuteras (vetenskaplig kunskap, vardagskunskap och professionskunskap). Orienteringen i vanliga forskningsmetodiska arbetssätt byggs senare på i den grupphandledning du får under kursen Självständigt arbete.