Förskollärare  på förskolan Svampen, fotograf: Eva Dalin
Förskollärare på förskolan Svampen, fotograf: Eva Dalin
 

Programmets upplägg

Förskollärarprogrammet för barnskötare 210 hp riktar sig till barnskötare som har minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola eller förskoleklass. Programmet är anpassat för dig som är verksam på en förskola. Utbildningen ges på halvfart (50%), med undantag för kurser inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ges på helfart (100 %). Utbildningen är förlagd till vår-, sommar- och höstterminer under fem år.

Undervisningen bedrivs med en campusförlagd heldag varje eller varannan vecka (under vårterminen 2014 kommer den campusförlagda dagen att vara på måndagar). För dessa dagar gäller obligatorisk närvaro.

Observera att studier på halvtid motsvarar studier om 20 timmar per vecka. Utöver den campusförlagda dagen krävs tid för inläsning av kurslitteratur, genomförande av olika seminarieuppgifter samt examinationsuppgifter m.m.

Programmet omfattar 210 högskolepoäng (hp), men i och med validering av din yrkeserfarenhet tillgodoräknas du 7,5 hp inom det förskolepedagogiska området och 15 hp inom verksamhetsförlagd utbildning, sammanlagt 22,5 hp. Denna tillgodoräkning handläggs efter du blivit antagen till programmet.

Innehållet i Förskollärarprogrammet för barnskötare motsvarar Förskollärarprogrammet

Läs även mer i utbildningsplanen för Förskollärarprogrammet för barnskötare

Studiegångar

I din studiegång ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida.
Studiegångar

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du kommer att genomföra din VFU vid en förskola i Stockholms län, enligt Stockholms universitets avtal och rutiner för VFU.

Du läser två VFU-kurser på heltid under fem veckor under terminerna nio och tio (se respektive studiegång).

Läs mer i VFU-handboken

VFU-kurserna måste genomföras på en annan förskola än den egna arbetsplatsen med en handledare som utses via VFU-sekretariatet vid Stockholms universitet

Om du önskar byta VFU-placering ska du kontakta kursadministratören för aktuell VFU-kurs senast två månader innan kursstart.

Anmälan

Ingen nyantagning kommer att ske till detta program. Sista antagningsomgången var inför vårterminen 2016.

Kontakt

För övergripande frågor om innehållet i programmet kontakta programansvarig lärare:
Bodil Halvars

För studieadminstrativa frågor som till exempel rör betyg, schema eller studieuppehåll kontakta programadministratör: Emma Lindstedt

För vägledande frågor om dina studier vänligen kontakta:
studie- och karriärvägledning.

Examen och vidare studier

Utbildningen leder till en förskollärarexamen om 210 hp.
Läs mer om examen vid Stockholms universitet.

Efter examen är du behörig att studera vidare på magister- och masternivå. Efter masterexamen är du behörig att söka forskarutbildning.

Förskollärarlegitimation

Efter att du är klar med alla kurser inom programmet och ansökt om förskollärarexamen kan du ansöka om förskollärarlegitimation.

För frågor och information om lärarlegitimation kontakta Skolverket: www.skolverket.se

Arbetsmarknad efter examen

Det finns ett mycket stort rekryteringsbehov av förskollärare i Stockholm såväl som i övriga landet både nu och framöver. Det beror på generationsskiften och på att nya krav ställs på förskolans verksamhet. Nya läroplaner och andra direktiv framhåller till exempel kvalificerad dokumentation av barns lek, lärande och utveckling samt ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom barns matematikinlärning, naturvetenskap samt barns språkutveckling och språkinlärning.

Arbetsförmedlingen - Yrkeskompassen: Prognos kring behovet av förskollärare.