-----------------------------------------------------------------

Ansökningsperiod till fristående kurser

  • till höstterminer: 15 mars - 15 april
  • till vårterminer: 15 september - 15 oktober

Datumen kan ändras beroende på om den 15:e inträffar en helgdag, då gäller istället den närmast liggande vardagen.
Se viktiga datum för antagning

Sen anmälan till vårterminen 2021

Efter att den ordinarie ansökningsomgången är klar kommer vissa kurser och program, som har lediga platser kvar, att öppna för sen anmälan den 15 december.

Kurser som är öppna för sen anmälan till vårterminen 2021

-----------------------------------------------------------------

Barn- och ungdomsvetenskap

Åskadare, barn och unga i Kungsträdgården. Foto: Alexander Belstock. Mostphotos.

Vill du lära dig mer om barns och ungas livsvillkor och utveckling? Inom barn- och ungdomsvetenskap kan du fördjupa dig i frågeställningar som rör barns och ungas socialisation, identifikation och kulturskapande, deras livsbetingelser samt deras egna perspektiv och erfarenheter av dessa. Ämnet behandlar även de miljöer som finns kring barn och unga till exempel familjen, förskola, skola och fritid.

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

-----------------------------------------------------------------

Barnkultur

Fotograf: Eva Dalin

Barnkultur är ett mångvetenskapligt ämne som ger dig kunskap om barns kulturella villkor. Du studerar litteratur, musik, dans, teater, film och teve för barn, och också om barns bildskapande, mediekultur och hur de konsumerar olika medier. Olika aspekter på barn, barndom, lek, språk och barns rätt till kultur behandlas även inom ämnet.

Kurserna ges vid Centrum för barnkulturforskning (CBK)

Kurser på grundnivå:

Kurser på avancerad nivå:

-----------------------------------------------------------------

Fritidshemspedagogik

Lärare och en grupp elever leker bolllek på skolgård. Foto:Mostphotos/Katja Kirscher

Studera barns och elevers sociala utveckling, bildning och lärande inom fritidshemmets verksamhetsfält. Fritidshemspedagogik är ett ämne som har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktik i syfte att skapa sammanhang för elevernas hela dag.

Det centrala inom ämnet är det informella lärande och att kunna ta till vara pedagogiska situationer som uppstår ur barns och elevers lek och samspel.

Kurser på grundnivå:

Kurser på avancerad nivå:

-----------------------------------------------------------------

Förskoledidaktik

Barn som sträcker fram spade full med sand. Foto: Mostphotos/Selena

Förskoledidaktik är för dig som är intresserad av små barns lärande, dess möjligheter och villkor. Du studerar förskolläraryrkets traditioner och kunskapsbas. Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne, som innefattar flera olika ämnesområden. Studierna ger dig pedagogiska och didaktiska kunskaper att följa små barns lärande, meningsskapande och utforskande inom olika ämnesområden.

Kurser på grundnivå:

Kurser på avancerad nivå:

Utbildningsvetenskap

Kurs på grundnivå: