Barn i förskoleklass lekande på skolgård. Fotograf Niklas Björling.

Kurser inom:

Ansökningsperiod till fristående kurser

  • till höstterminer: 15 mars - 15 april
  • till vårterminer: 15 september - 15 oktober

Datummen kan ändras beroende på om den 15:e inträffar en helgdag, då gäller istället den närmast liggande vardagen.
Se viktiga datum för antagning

För mer information om kursen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurslänk nedan.

Du gör din anmälan via www.antagning.se

Barn- och ungdomsvetenskap

Vill du lära dig mer om barns och ungas livsvillkor och utveckling? Inom barn- och ungdomsvetenskap kan du fördjupa dig i frågeställningar som rör barns och ungas socialisation, identifikation och kulturskapande, deras livsbetingelser samt deras egna perspektiv och erfarenheter av dessa. Ämnet behandlar även de miljöer som finns kring barn och unga till exempel familjen, förskola/skola och fritid.

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

Barnkultur

Fotograf: Eva Dalin

Barnkultur är ett mångvetenskapligt ämne som ger dig kunskap om barns kulturella villkor. Du lär dig om litteratur, musik, dans, teater, film och teve för barn men också om barns bildskapande, mediekultur och hur de konsumerar olika medier. Olika aspekter på barn, barndom, lek, språk och barns rätt till kultur behandlas även inom ämnet.

Kurserna ges vid Centrum för barnkulturforskning (CBK)

Kurser på grundnivå:

Kurser på avancerad nivå:

Fritidshemspedagogik

Barn leker på skolgården

Lär dig om barns och elevers sociala utveckling, bildning och lärande inom fritidshemmets verksamhetsfält. Fritidshemspedagogik är ett ämne som har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktik i syfte att skapa sammanhang i barnens och elevernas hela dag. Centralt inom ämnet är det informella lärande och att kunna ta till vara pedagogiska situationer som uppstår ur barns och elevers lek och samspel.

Kurser på grundnivå:

Kurser på avancerad nivå:

Förskoledidaktik

Förksolebarn som tittar på experiment med is

Är du intresserad av små barns lärande, dess möjligheter och villkor samt att få lära dig om förskolläraryrkets traditioner och kunskapsbas? Då ska du läsa detta tvärvetenskapliga ämne som ger dig pedagogiska och didaktiska kunskaper att följa små barns lärande, meningsskapande och utforskande inom olika ämnesområden.

Kurser på grundnivå:

Kurser på avancerad nivå: