Att handleda lärarstudenter under VFU

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Läs mer om handledaruppdraget

Rutiner kring VFU hittar du i VFU-handboken

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen bildar underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling.
Från novis till professionell – en professionsutvecklingsmatris.

Utbildning för handledare i fritidshem

För dig som vill lära dig att handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem (UB457F), 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%), distans, dagtid under en termin. Kursen startar endast på vårterminer.

Utbildning för handledare i förskola

För dig som vill lära dig att handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp (UB315F).

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

Hitta information och schema för VFU-kurser inom programmen

Kurssidor för VFU-kurser inom Grundlärarprogrammet - fritidshem

Kurssidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet

Kurssidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet för barnskötare

Kurssidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet inom

Utländska lärares vidareutbilding

Du kan även gå in via VFU-portalen och söka fram översiktligt schema med tider för VFU-kurser inom respektive program. Sök ut genom att välja lärosäte, program och termin.
Schema för VFU-kurser via VFU-portalen.

VFU-samordnare i kommunen

Information och material för dig som är VFU-samordnare i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Kontakt

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en VFU-ansvarig studierektor, som har en koordinerande och samordnande funktion, e-post: vfu@buv.su.se