Samverkan

Samverkansnyheter

  • Ledig tjänst: Forskningshandläggare 2018-09-19
  • Forskardagarna 2018 2018-09-03 Nyfikenhet kan förändra världen. Forskning spränger gränserna för det vi vet och kan hjälpa oss att se världen på nya sätt. Vad skulle du vilja att forskningen löser? Välkommen till Stockholms universitet och Forskardagarna 2018, den 2-3 oktober i Aula Magna!
  • Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen 2018-08-20 Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Sök stipendium!
  • Utvärderingen av utbildning på forskarnivå fastställd av UKÄ 2018-06-20 Barn- och ungdomsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen får betyget hög kvalitet, det visar beslutet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som nu är klart.

KONTAKT

Verksamhetsförlagd utbildning
E-post: vfu@buv.su.se

Studierektor för VFU

Uppdragsutbildning
Fördskoledidaktik
Anna Palmer, Avdelningsföreståndare

Christian Eideval Programansvarig förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson, Avdelningsförståndare

Fritidspedagogik
Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet - fritidshem

 

BUV Alumni