Margareta Lundmark
Val av läromedel för läs- och skrivinlärning utifrån ett lärarperspektiv.
Nr 69 (2006) (809 Kb) (809 kB)

Tuula Tähkäaho
Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik.
Nr 68 (2006) (2347 Kb) (2 MB)

Birgitta Bjersne
Är det möjligt att förutsäga läs- och skrivutveckling redan i förskoleklass?
Nr 67 (2006) (3600 Kb) (3 MB)

Ewa Lundgren
Skriva och läsa i samspel. En studie av textproduktion via dator i en samundervisningsgrupp.
Nr 66 (2006) (2324 Kb) (2 MB)

Karina Kellinsalmi
Om Christian - Habiliteringsinsatser för en pojke med autism och utvecklingsstörning under levnadsåren 3-18 år. En fallstudie.
Nr 65 (2006) (2220 Kb) (2 MB)

Eva Svedin
"Jag är också doktor, ju" - en studie i lek och samspel mellan förskolebarn med och utan funktionshinder.
Nr 64 (2006) (801 Kb) (801 kB)

Lena Gustafsson & Erja Luukkonen
Kommunikation och ledarskap - ur specialpedagogiskt perspektiv.
Nr 63 (2006) (616 Kb) (616 kB)

Martin Hellstadius
Varför blev det som det blev? - En intervjubaserad studie om elevers upplevelse av vad som har påverkat dem i placeringen på skoldaghem.
Nr 62 (2006) (599 Kb) (599 kB)

Mina Labady
Låt mig tillhöra! En studie av invandrarungdomars konfliktfyllda anpassningsprocess.
Nr 61 (2006) (870 Kb) (870 kB)

Viktoria Pajuluoma & Therese Sporrong
Kritisk granskning av förändringsarbetet inom Norrmalms kommunala förskolor. En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola.
Nr 60 (2006) (519 Kb) (519 kB)

Elizabeth Carlsson
Att mäta språkutveckling utifrån processbarhetsteorin, ett specialpedagogiskt perspektiv på bedömning av flerspråkiga barns språkproblem.
Nr 59 (2006) (436 Kb) (436 kB)

Monika Hoffmann
"Du ska INTE tro att hans känslor syns i ansiktet, men dom FINNS". Upplevelser av grundskoletiden skildrade av personer med autismspektrumdiagnoser - en studie av personliga berättelser.
Nr 58 (2006) (3323 Kb) (3 MB)

Regina Illner & Auli Poussu
ReadRunner eller traditionell lästräning. Single-Subject Experiment om läshastighet och läsförståelse.
Nr 57 (1586 Kb) (1 MB)

Anneli Skaring
Homo Docens - Den undervisande människan. En studie om hur yrkeskategorier interagerar för att uppfylla målen som står beskrivna i Lpo94.
Nr 56 (533 Kb) (533 kB)

Karin Persson-Gode
Reflektioner och vulkanutbrott. En studie om hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga experiment.
Nr 55 (510 Kb) (510 kB)

Ingela Söderberg
Att ha och att vara. En analys av språket i dokument som rör barn i behov av särskilt stöd.
Nr 54 (519 Kb) (519 kB)

Ylva Skogsberg
Språklig medvetenhet hos en- och flerspråkiga förskolebarn - en jämförande studie.
Nr 53 (534 Kb) (534 kB)

Gabriella Höstfält
Från differentieringsåtgärder till åtgärdsprogram. En diskursanalys.
Nr 52 (322 Kb) (322 kB)

Karin Engdahl
Förskolegården - det bortglömda uterummet? En empirisk studie om barns interaktion och lek på två förskolegårdar.
Nr 51 (1273 Kb) (1 MB)

Ulrika Jonsson
Bara Vara. En kvalitativ utvärdering av ett händelserike integrerat vid Tom Tits Experiment.
Nr 50 (1873 Kb) (1 MB)

Mimmi Waermö
Vad betydde Maria Fritidsklubb? Tolv ungdomar blickar tillbaka.
Nr 49 (679 Kb) (679 kB)