Birgitta Bergqvist
Gråzonsbarnen i förskolan. Hur hittar vi dem och kan vi ge dem stöd?
Nr 35 (881 Kb) .

Susanne Montin
"Kroppen i lärandet - lärandet i kroppen." Elever i åk 5 reflekterar över sig själva och över sitt lärande, med utgångspunkt tagen i upplevelsen av den egna kroppen.
Nr 34 (996 Kb) .

Jorun Inderberg
Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med DYSLEXI. En studie om att utveckla ett förhållningssätt.
Nr 33 (817 Kb) .

Martina Lif Uddenfeldt
Särskilda undervisningsgrupper - en historisk tillbakablick samt en studie om hur personal i särskilda undervisningsgrupper ser på sitt arbete idag.
Nr 32 (1173 Kb) .

Anna Fouganthine
Maud. En fallstudie över dyslektikers skriftspråkliga utveckling.
Nr 31 (4494 Kb) .

Anders Rönnbäck
Lärandemiljön i skolan för den yngre punktskriftsläsande eleven.
Nr 30 (1005 Kb) .

Toura Hägnesten
Matematikscreening II - studium av ett kartläggningsinstrument relaterat till teoribildning, lärandeprocesser och styrdokument.
Nr 29 (1969 Kb) .

Yvonne Ekström
Lära för livet. Om kommunikationsstöd i skola och vuxenliv för personer med autism och samtidig utvecklingsstörning.
Nr 28 (1181 Kb) .