Tidigare nummer

2012

Nummer 1-2 har "Utsatta barn och myndighetsutövning" som tema. Nummer 3 har temat "Migration, identitet och ungdomskulturer" som tema. Det sista numret av Locus, nr 4 2012, har "Etnografi och barndom" som tema.

2011

I det första numret 2011 diskuteras informationsteknikens komplexa betydelse för barn och unga. Andra ämnen är slöjd i skolan och på fritiden, samt problemen kring att förverkliga barnets bästa i offentlig förvaltning. Därefter följer ett temanummer som årets andra nummer: "Barndomar, politik och historiska uppgörelser". 2011 avslutas med ett dubbelnummer 3-4 med tema "Barnkultur".

2010

Numren 2010 ställer frågor som: Hur presenteras flickor och pojkar i idrottens läromedel? Hur lär sig barn matematik i specialpedagogiken? Vad är förskolans uppdrag? Stavas killars problem i skolan ”anti-pluggkultur”? Man och brottsoffer – oförenliga identiteter? Pojkars skolprestationer i könssegregerade klasser? Maskulinitetens kris i skolan? Hur ser relation mellan barn och föräldrar ut? Vad är en bra förälder?

2009

Numren 2009 tar bland annat upp barnperspektivet, barns rättigheter, barns kroppslighet och rörelse, ungas identitetsskapande genom musik, individens omognad, jämställdhet i barns lek i förskolor med utomhusprofil, nätmobbning, entreprenörskap i skolan, barn och hållbar utveckling, ungas syn på konfirmandundervisningen, specialundervisning och den mediala representationen av hiv-smittade barn och unga.

2008

Dessa nummer tar bland annat upp miljöoro, sex och hälsa, utbildning, dataspelande, fattigdom, subkultur, barnkläder, KPT-inspirerade terapimodeller, barn o unga i riskzonen, utvecklingssamtal, lärare-elev relationen i klassrummet samt konflikter kring föräldraengagemang i barns idrottsverksamhet.

2007

Årgång 2007 inleddes med ett dubbelnummer som bland annat tog upp den så kallade nya utvecklingspsykologin. Detta nummer följdes av två temanummer. Ett handlade om skolans lärandekulturer, ett handlar om relationen mellan plats och lärande.

2006

Denna årgång har två temanummer: Etnicitet och Ungdom och politik. I de andra numren finns artiklar som tar upp så skilda ämnen som förändrade ideal i läromedelsannonser för naturvetenskapliga ämnen, konstruktionen av kropp bland unga människor, koncentrationssvårigheter liksom frågan om varför unga flyttar från landsbygden eller inte.

2005

Det första numret tog upp idrotten och fritidens betydelse, det andra bland annat barns utemiljö. Nummer 3-4/05 är ett dubbelnummer som bland annat innehåller en artikel om muslimska barnböcker och en artikel om utvecklingsundersökningar på BVC.

2004

Konsumtion var temat för det första numret detta år, att läsa och skriva var temat för det sista. Mellannumren handlade bland annat om anorexia, gatukonst, mobiltelefoner, sexualundervisning, bilderböcker, barn och dagstidningsläsning, och mycket annat.

2003

Denna årgång hade bara ett temanummer. Det handlade om skolan och etiken. Övriga nummer fokuserade skilda ämnen så som perspektiv på familjedaghem, unga som rymmer hemifrån, genuspedagogik och läroplanen i förskolan.

2002

Under det här året behandlas bilden av kroppen i ett temanummer. Ett annat tar upp perspektiv på nutid.

2001

Barnperspektiv och institutioner är 2001 års teman. Övriga två nummer innehåller artiklar om bland annat läs- och skrivsvårigheter, erotiseringen av småflickor samt olika förklaringar av autism.

2000

Den här årgången ger sig på stora och svåra ämnen. I temanumret om livsfrågor fokuseras tro och religion. I ett annat temanummer: vilja liv, välja död, kommer självmord i dagen.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se