Locus nr 2-3 2010
Locus nr 2-3 2010
 

Maskulinitetens kris i skolan?

Dominerande och lokala diskurser om skolans protesterande pojkar

Forskning och offentlig debatt har lyft fram manlig ”antiskolkultur” som förklaring till pojkars sämre skolprestationer. Denna stereotypa beskrivning riskerar dock att etablera ett skillnadstänkande, där pojkar ses som grundläggande annorlunda än flickor. Rickard Jonsson menar att man istället bör man fråga sig vilka pojkar och i vilka sammanhang som uttrycker motstånd mot studier.

Intervju med Rickard Jonsson i tidskrift.nu, samt smakprov på artikeln: http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=6584

Stavas killars problem i skolan ”anti-pluggkultur”?

Politiker pekar ut anti-pluggkultur som en bakomliggande faktor för könsmönster i utbildningsresultat. Genom att studera högpresterande gymnasiekillars erfarenheter och identitetsskapanden problematiseras denna bild. Anne-Sofie Kalat visar på att många killar studerar, men är noga att inte plugga för mycket eftersom det förknippas med obegåvning.

Pojkars skolprestationer i könssegregerade klasser

I den anglosaxiska världen har man försökt komma tillrätta med pojkars dåliga skolprestationer genom att dela upp skolor i enkönade klasser. Idén är att pojkar i sin egenskap av pojkar har särskilda behov som en alltför feminiserad skola inte kan möta. Minna Salminen-Karlssons genomgång av forskning visar dock experimenten med enkönad undervisning har slutat med mycket olika resultat. Oftast har försöken misslyckats.

Man och brottsoffer – oförenliga identiteter?

Unga mäns berättelser om våld och offerskap

Unga män är i riskgruppen för misshandel och personrån. Trots detta är de inga självklara ”brottsoffer”. Det ideala offrets karaktäristik kolliderar med allmänna föreställningar om manlighet. Unga våldsutsatta män tenderar att positionera sig som starka och handlingskraftiga samtidigt som de åberopar offerstatus, enligt Veronika Burcar.

”Det började med en sockerbit!”

Ett diskursivt perspektiv på unga mäns berättelser om eget våldsutövande

Kjerstin Andersson menar att diskursivt perspektiv synliggör kopplingen mellan manlighet och våld som en del av unga mäns identitetsskapande och inte som naturlig och oundviklig. På så sätt är en omformulering av våldsamma killars identitet också möjlig.

Recension: Att arbeta med barnets rättigheter

I Barnets bästa i det främsta rummet – en pedagogisk utmaning? ges en systematisk genomgång av FN:s konvention om barnets rättigheter och hur pedagoger kan arbeta med den i vardagen, menar Solveig Hägglund.

Recension: Barndom och den ”naturliga” naturen

I antologin Naturen som symbol för den goda barndomen undersöks föreställningar om relationen mellan barn och natur. Boken är välskriven och underhållande, men Anna Samuelsson saknar en diskussion om relationen till andra arter.

Läs mer

 

 
Tidskrift.nu skriver om Locus 2-3 2010
Tidskrift.nu skriver om Locus 2-3 2010
 

Tidskrift.nu har skrivit om numret, gjort en intervju med Rickard Jonsson och ger smakprov från detta nummer.
http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=6584