Utg.dag 26 april 2006

Att ta risker eller utsättas för dem

Om hur flickor i stad och landsbygd förhåller sig till hälsorelaterade risker

Det är skillnad på hur flickor i staden ser på risker och hur flickor på landsbygden gör det, menar artikelförfattaren Erika Wall. Med fokusgruppsintervjuer som utgångspunkt analyserar hon hur hälsorelaterade risker diskuteras och sätts i relation till det omgivande samhället. Flickorna i staden visar sig ha en mer individualistisk syn på risk, medan den syn som flickorna på landsbygden har är mer kollektivistisk

Film i klassrummet reser välfärdsfrågor

Vad händer när unga ser på film i skolan? I denna artikel redogör författarna för innehållet i de diskussioner tonåringar förde efter att ha sett filmerna Lilja 4-ever, Ondskan och Om en pojke. I samtalen lyftes bland annat frågor om välfärdspolitik. Författarna menar att populärkultur inte bör betraktas som ”skräp” eller ”bara” underhållning eftersom man då missar en viktig del av barns och ungas meningsskapande. Av Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman och Katarina Eriksson.

Barns syn på konfliktsituationer med föräldrar

Att det uppstår konflikter mellan barn och föräldrar då och då är välbekant, men hur ser egentligen barnen på dessa konflikter? Känner de sig utsatta för föräldrarnas tillrättavisningar? Upplever de att förmaningar och anvisningar är orättvisa? Hur försöker de påverka sina föräldrar? Artikelförfattaren svarar på dessa frågor och lyfter samtidigt fram ett dubbelriktat perspektiv. Av Emma Sorbring.

Normaliserande praktiker

– hur utvecklingsundersökningar på BVC blir platser för kunskap och performativitet

I Sverige erbjuds alla barn att följa barnavårdscentralens vårdprogram. Hörnfeldt lägger i den här artikeln fokus på hur fyraåringar konstrueras i förhållande till vad som anses normalt för ett barn i den åldern att kunna. För både barn och föräldrar, liksom för sjuksköterskorna som utför undersökningarna, blir huvudfotingar och hopp på ett ben del av vad som konstruerar fyraåringen som en normal sådan. Parallellt diskuterar artikelförfattaren Helena Hörnfeldt kunskapsbildningen som rör detta ämne.

Dagboken på nätet

– en mötesplats och en arena för identitet

Internet har det senaste årtiondet blivit mycket populärt bland ungdomar. Vuxna å sin sida uttrycker ibland en oro för både vad som sägs och hur det sägs på detta ställe. I denna artikel skriver Farzaneh Moinian om en omtyckt webbplats och de dagböcker som ungdomar skriver där. Vad, hur och varifrån skriver man? Och hur kan man tolka det som uttrycks?

Den beslöjade barnboken

– kultur och genusförhandling i muslimsk barnlitteratur

Sagor och barnböcker har länge använts av äldre generationer för att lära barn seder och normer. I den här artikeln beskriver Torsten Jansson hur muslimska barnböcker i Storbritannien har utvecklats från berättelser om tidiga historiska hjältar till att skildra vardagliga händelser i samtiden. Böckerna berättar om hur man bör vara som muslim, men de säger också något om den gradvisa framväxten av en särpräglad europeisk islam.

Som vanligt innehåller numret också litteraturtips, konferenstips och aktuella avhandlingar.