Tidigare nummer

Samtliga nummer av Locus

2012

Nummer 1-2 har "Utsatta barn och myndighetsutövning" som tema. Nummer 3 har temat "Migration, identitet och ungdomskulturer" som tema. Det sista numret av Locus, nr 4 2012, har "Etnografi och barndom" som tema.

2011

I det första numret 2011 diskuteras informationsteknikens komplexa betydelse för barn och unga. Andra ämnen är slöjd i skolan och på fritiden, samt problemen kring att förverkliga barnets bästa i offentlig förvaltning. Därefter följer ett temanummer som årets andra nummer: "Barndomar, politik och historiska uppgörelser". 2011 avslutas med ett dubbelnummer 3-4 med tema "Barnkultur".

2010

Numren 2010 ställer frågor som: Hur presenteras flickor och pojkar i idrottens läromedel? Hur lär sig barn matematik i specialpedagogiken? Vad är förskolans uppdrag? Stavas killars problem i skolan ”anti-pluggkultur”? Man och brottsoffer – oförenliga identiteter? Pojkars skolprestationer i könssegregerade klasser? Maskulinitetens kris i skolan? Hur ser relation mellan barn och föräldrar ut? Vad är en bra förälder?

2009

Numren 2009 tar bland annat upp barnperspektivet, barns rättigheter, barns kroppslighet och rörelse, ungas identitetsskapande genom musik, individens omognad, jämställdhet i barns lek i förskolor med utomhusprofil, nätmobbning, entreprenörskap i skolan, barn och hållbar utveckling, ungas syn på konfirmandundervisningen, specialundervisning och den mediala representationen av hiv-smittade barn och unga.

2008

Dessa nummer tar bland annat upp miljöoro, sex och hälsa, utbildning, dataspelande, fattigdom, subkultur, barnkläder, KPT-inspirerade terapimodeller, barn o unga i riskzonen, utvecklingssamtal, lärare-elev relationen i klassrummet samt konflikter kring föräldraengagemang i barns idrottsverksamhet.

2007

Årgång 2007 inleddes med ett dubbelnummer som bland annat tog upp den så kallade nya utvecklingspsykologin. Detta nummer följdes av två temanummer. Ett handlade om skolans lärandekulturer, ett handlar om relationen mellan plats och lärande.

2006

Denna årgång har två temanummer: Etnicitet och Ungdom och politik. I de andra numren finns artiklar som tar upp så skilda ämnen som förändrade ideal i läromedelsannonser för naturvetenskapliga ämnen, konstruktionen av kropp bland unga människor, koncentrationssvårigheter liksom frågan om varför unga flyttar från landsbygden eller inte.

2005

Det första numret tog upp idrotten och fritidens betydelse, det andra bland annat barns utemiljö. Nummer 3-4/05 är ett dubbelnummer som bland annat innehåller en artikel om muslimska barnböcker och en artikel om utvecklingsundersökningar på BVC.

2004

Konsumtion var temat för det första numret detta år, att läsa och skriva var temat för det sista. Mellannumren handlade bland annat om anorexia, gatukonst, mobiltelefoner, sexualundervisning, bilderböcker, barn och dagstidningsläsning, och mycket annat.

2003

Denna årgång hade bara ett temanummer. Det handlade om skolan och etiken. Övriga nummer fokuserade skilda ämnen så som perspektiv på familjedaghem, unga som rymmer hemifrån, genuspedagogik och läroplanen i förskolan.

2002

Under det här året behandlas bilden av kroppen i ett temanummer. Ett annat tar upp perspektiv på nutid.

2001

Barnperspektiv och institutioner är 2001 års teman. Övriga två nummer innehåller artiklar om bland annat läs- och skrivsvårigheter, erotiseringen av småflickor samt olika förklaringar av autism.

2000

Den här årgången ger sig på stora och svåra ämnen. I temanumret om livsfrågor fokuseras tro och religion. I ett annat temanummer: vilja liv, välja död, kommer självmord i dagen.

1999

Denna årgång hade också tre temanummer: rum & identitet, utsortering samt maskulinitet.

1998

Motkultur, spräng skolan och rättigheter var tre teman för detta år.

1997

Den form som Locus har idag blir synlig i nummer tre detta år. Två temanummer publicerades: ett om genus, ett om reflexion.

1996

Utvecklingssamtalen i skolan fortsätter att avhandlas. Lekens estetik synliggörs, liksom datorn som pedagogisk hjälpmedel.

1995

Ungdom och medier tas upp av Cecilia von Feilitzen i det första numret. Andra aktuella ämnen detta år var skolans kvartssamtal, sexårsverksamheten och barn med funktionshinder.

1994

Jämställdhet, fadersroll, mansroll och pappors relationer till sina barn – fäderna uppmärksammas i nummer två i denna årgång. Andra nummer tog exempelvis upp kulturmöten och integration.

1993

Språktemat fortsatte i denna årgång. Utöver det debatterades barns behov och sökarljuset riktades inte minst mot förskolepedagogiken.

1992

Om hur kvinnliga normer påverkar barns prosociala utveckling skrev Solveig Hägglund i det första numret. De övriga tre numren tog upp frågor som skolledarskap och flerspråkighet.

1991

I denna årgång belystes bland annat förskolebarnet genom en artikel av Kenneth Hultqvist, och Rolf Carlsson skrev om barns tävlingsidrott i förening.

1990

Det här var en populär årgång. Alla nummer är tyvärr slutsålda. Innehållet rörde till exempel den svenska barnomsorgen och dess effekter.

1989

Redan 1989 kom det första numret av Locus. Då var tidskriften en del av arbetet inom Centrum för Barn- och Ungdomsvetenskap. Den första årgången innehöll bland annat forskningsöversikt och andra orienterande texter inom området.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare: My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.