Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom handlar om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.

Förskolan är en del av den samhällsomvandling som skett under dessa århundraden, men utvecklingen har varit långt ifrån självklar. Författarna förklarar de politiska ställningstaganden och beslut som har lett fram till att dagens förskola ser ut som den gör, det vill säga hur en statlig förskolepolitik vuxit fram. 

Boken bygger på många typer av källmaterial som ger skilda infallsvinklar, allt ifrån inskrivningshandlingar och observationsprotokoll till argument i politiska utredningar och TV-program som fört fram idén om förskola för alla.  Den lyfter fram både barns och pedagogers perspektiv och visar även hur forskning påverkat såväl förskolans verksamhet som synen på barn och barndom.

Anne-Li Lindgren är professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Hennes forskning handlar om förskola, barn och barndom i samtida och historiska perspektiv. Hon är särskilt intresserad av visualiseringar av barn och barndom och dess betydelse för hur politik formuleras och genomförs. Hon forskar även om barnkultur och medier. 


Ingrid Söderlind är docent i Tema Barn vid Linköpings universitet och tidigare lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid samma universitet. Hennes forskning rör barn och barndom i ett historiskt perspektiv med särskilt fokus på barn i utsatta miljöer och välfärdspolitik. 

Boken utkommer: 2018-11-26. Se vidare på Bokförlaget Gleerups webbsida.