Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Kapitlen i boken är skrivna utifrån en nationell kontext och inkluderar forskning om barns, ungas och unga vuxnas lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor, såväl i institutionella miljöer som i hemmet och på fritiden. Antologin spänner brett över det barn- och ungdomsvetenskapliga området. Flera av kapitlen är skrivna av forskare och lärare på BUV.

Barn- och ungdomsvetenskap - grundläggande perspektiv. Liber AB Förlag
Barn- och ungdomsvetenskap - grundläggande perspektiv. Liber AB Förlag, 2018

Ur innehållet:

  • De eviga problembarnen av Mats Börjesson och Eva Plamblad.
  • Plattan i mattan! Eller vad händer när digitala verktyg används i förskolan? av Susanne Kjällander.
  • Likvärdighet – samhällets löfte till ungdomar! Hur segregationen urholkar likvärdigheten medan en hållbar skolutveckling befrämjar den av Nihad Bunar.
  • Historien om antipluggkulturen: Killars skolmotstånd som berättelse och förortseleven som nytt namn för de stökiga av Richard Jonsson.
  • En vetenskap om barn och ungdom – karaktär och elementära former av Mats Trondman och Anna Lund.

 

Syfte och målgrupp

Syftet med boken är att visa på en rad olika dimensioner av barn- och ungdomsvetenskap och vidare att presentera ett antal olika områden där barn, unga och unga vuxna ses som aktörer i sina egna liv.

Boken riktar sig till studenter på program och kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap, Lärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Socionomprogrammet och Socialpedagogiska programmet. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom sektorer som direkt eller indirekt arbetar med barn, unga och deras livsvillkor, såsom socialarbetare inom socialtjänsten och inom frivilligorganisationer, lärare och kuratorer inom skolan, familjerådgivare, behandlingsassistenter, personal vid ungdomsmottagningar och andra professionella inom den sociala sektorn.

Huvudredaktörer är Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Läs mer på Liber AB Förlag