Nyheter

Favorit i repris, CBK skriftserie 2020

Återbruk inom barnkulturen - Favorit i repris!

Senaste skriften i serien från Centrum för barnkulturforskning är nu utgivet. Årets tema heter "Favorit i repris", och handlar om bruk och återbruk inom barnkulturen.

Nyheter

 • BUV firar Ann Åbergs hedersdoktorat 2021-02-15 Den 5 februari firar BUV Ann Åbergs hedersdoktorat på institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, där hon föreläst varje termin de senaste 15 åren för förskollärarstuderande och samarbetat med lärare och forskare.
 • Ny kursbok för förskollärarprogrammet av Emilie Moberg 2021-02-09 Kursboken Teori som analysverktyg i uppsatsarbetetvisar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten.
 • Återbruk inom barnkulturen - Favorit i repris! 2021-01-29 Senaste skriften i serien från Centrum för barnkulturforskning är nu utgivet. Årets tema heter "Favorit i repris", och handlar om bruk och återbruk inom barnkulturen.
 • Grattis till alla nyexaminerade Förskollärare och Grundlärare Fritidshem 2021-01-28 Ett stort grattis från alla oss på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen till alla Er som nu har tagit er examen och beger er ut i arbetslivet. Lycka till nu och glöm inte det viktigaste - lita på er förmåga och allt det ni lärt er. Lyssna på barnen!
 • Intervju med Fanny Peréz Aronsson 2021-01-22 Fanny Peréz Aronsson är aktuell med avhandlingen; Do I look white?: Creating community in online safe spaces for racialized youth. Läs en intervju med henne där hon berättar om varför hon valde sitt ämne.
 • Illustration: Emma Adbåge INSTÄLLT - Barnkultursymposium 2021 2020-12-17 För första gången sedan 1984 ställs CBK:S årliga barnkultursymposium in. Symposiet ”'Det är vi som bestämmer!' - makt, motstånd, barnkultur" skulle ha genomförts i mars 2021, men skjuts nu på framtiden.
 • Pippi en viktig röst för barns rätt 2021-01-11 Margareta Aspan, Fil dr i pedagogik, BUV, skriver i SvD:s Under strecket om barnens rättigheter, 75 år sedan första boken om Pippi Långstrump kom ut och året då Sverige inkorporerat FN:s konvention om barnets rättigheter i lag.
 • Information till VFU-studenter med anledning av covid-19 2021-02-24 Under vårterminen fortsätter VFU-kurserna att genomföras ute på förskolor och skolor, så långt det är möjligt. Universitetet arbetar för att utbildningar ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.
 • "En sten i magen - rättigheter för barn utan undantag" - ny antologi. 2020-11-13 Under våren 2020, i skuggan av en rådande coronapandemi, har ett antal organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökat antal internetrelaterade brott mot barn och ökande antal orossamtal från barn. Margareta Aspan, Rebecka Brinch och Malena Jansson, tre forskare från olika ämnen – teatervetenskap, barn- och ungdomsvetenskap samt mediestudier – vid Stockholms universitet har här skrivit fördjupande reflektioner kring barns villkor och barns rättigheter utifrån barnkonventionen.
 • EARLI sig 19 Conference - Values, Worldviews and Religions in Education 2020-11-06 EARLI sig 19 Conference - Values, Worldviews and Religions in Education: Changing Realities in the City
 • Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor om professionalitet i förskolläraryrket 2020-11-20 - Man ser emotionellt arbete som något medfött, särskilt hos kvinnor, när det i själva verket är en stor del av lärandet till ett yrke, säger Eleonor Bredlöv Eknor, som är ny postdoktor på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF). I en intervju berättar hon om sitt forskningsområde med fokus på informella läroprocesser och om hur makt och kön spelar in i hur man blir professionell.
 • Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet 2020-10-27 I projektet studeras förtätningens konsekvenser för barnfamiljer. Syftet med projektet är att undersöka hur urbana barnfamiljer i flerfamiljsboende i tre stadsdelar med olika socioekonomisk och etnisk sammansättning upplever sitt boende
 • Läsande flickor och läspolitik - en intervju med Sara Andersson 2021-01-11 Sara Andersson, doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, ger en intervju i samband med sin disputation med avhandlingen "Läsande flickor. Läspolitik och det genomlysta subjektet."  
 • Mödrars perspektiv på ungdomars välbefinnande 2020-09-10 Hur beskriver svenska mödrar ungdomars välbefinnande? Har det någon betydelse för förhållandet med deras egna ungdomar?
 • Till största del webbaserad undervisning i höst 2021-01-29 Undervisningen kommer att vara fortsatt webbaserad även under andra halvan av vårterminen enligt institutionsledningens beslut. Beslutet är i linje med universitetets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.
 • Intervju med Lina Lundström om att göra vänskap i högstadiet 2020-11-16 Vänskapskultur, sociala satelliter och en högstadieklass konstellationer handlar bland annat Lina Lundströms avhandling om.
 • Förskollärare Ann Åberg utsedd till Hedersdoktor 2020 2020-05-13 Stockholms universitet har utsett Ann Åberg förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare till en av 2020 års hedersdoktorer.
 • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2020-04-08 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju. Hon är aktuell med boken Perspektiv i fritidshem och är ny studierektor för grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.
 • Petra Petersen, försvarade sin avhandling i pedagogik via Zoom 2020-10-06 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. Först ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Favorit i repris - bruk och återbruk inom barnkulturen 2020-03-17 Centrum för barnkulturforsknings årliga barnkultursymposium innehöll som vanligt en intressant skara av föreläsare. Årets tema är "Favorit i repris! Bruk och återbruk inom barnkulturen"
 • Forskarintervju med Ulrika Winerdal 2020-03-13 Ulrika Winerdals forskning sätter fingret på hur rättsvårdande myndigheter tänker i förhållande till sitt uppdrag gällande barn och unga som begår mycket grova brott. Och hon talar om de rättsvårdande myndigheternas ”dubbla ansvar”.
 • En förskola som tar barn in i publika platser 2020-03-13 Vad händer om en forskare tillsammans med två pedagoger och sex förskolebarn börjar sjunga i en buss eller börjar leka med sina röster i en tunnel? Det är precis vad doktoranden Christine Eriksson undersökte i sin avhandling.
 • Nytt avtal med Elsevier klart – 100 procent Open Access 2019-12-11 Ett nytt avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har förhandlats fram. Avtalet innebär att du som forskare eller student vid Stockholms universitet återigen kan läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier
 • 13 miljoner till forskningsprojekt om barns och familjers mobilitet  2019-11-26 Två forskningsprojekt som med kvalitativa metoder studerar barns och familjers mobilitet har beviljats medel från Formas om totalt ca 13 miljoner kronor.
 • Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden 2019-12-11 Villkor, förhandlingar och utmaningar för håll. I projektet studeras det som internationellt kallas för transport poverty (transportfattigdom) genom fallstudier av tre svenska städer.
 • Tvärvetenskapligt barnkulturprojekt får forskningsmedel från Vetenskapsrådet 2019-11-08 Projektet Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater har beviljats medel av Vetenskapsrådet. Anna Lund , Sociologiska institutionen, Rebecca Brinch, institutionen för kultur och estetik och Ylva Lorentzon, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer att under tre år arbeta med projektet.
 • Susanne Kjällander tilldelas Guldäpplet för betydelsefulla insatser inom IT i skolan 2019-11-12 Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.
 • Varför doktorand? Mitt liv som forskare 2019-11-18 BUV Alumnevent ordnade frågestund för nyfikna studenter och alumner kring temat - att bli och vara doktorand. På plats för att svara på frågor och berätta om sig själva fanns både doktorander och professorer.
 • Intressanta och lärorika dagar på WERA-IRN Extended Education - Practices, Theories and Activities 2019-10-15 Under tre dagar hölls konferensen WERA-IRN Extended Education på Stockholms universitet. Värd var Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskare från 16 olika länder deltog och sammanlagt blev det 68 olika presentationer av de senaste forskningen inom forskningsområdet fritidshemspedagogik.
 • Lena Aronsson om när förskolan möter neurovetenskap 2020-03-13 Lena Aronsson är hösten 2019 aktuell med avhandlingen ”När förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik”.
 • Fest och fanfar i Frescatibackehusen 2019-08-30 Under blå himmel och strålande sol invigdes BUV:s nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen. De många besökarna bjöds på både invigningstal, fanfar, dryck med tilltugg och rundvandring i den fyra plan stora byggnaden.
 • Upprop för en likvärdig och hållbar förskola 2019-06-26 Forskare och programansvariga vid 18 lärosäten uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förskolan i ett gemensamt upprop. Forskare och de programansvariga vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, undervisning och en trygg omsorg.
 • BUVs prefekt med i Accelerators forskargrupp 2019-06-26 Den 3 juni presenterade forskare från universitetets fyra fakulteter de tvärvetenskapliga processer som pågått under hösten inom Accelerators forskargrupper. Samtalet kom bland annat att handla om aspekter på forskarens värv och nya sätt att materialisera forskningsresultat.
 • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap (NUNU) 2019-06-19 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
 • Höga betyg från UKÄ för BUV 2019-04-23 Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna.
 • Ny forskning om svenska fäders perspektiv på ungdomars välbefinnande 2019-04-24 Shahram Mansoory, doktorand BUV, presenterar sin studie av svenska fäders betydelse för ungdomars utveckling och välbefinnande.
 • Mie Josefsons avhandling 10 i top 2018 2020-11-16 Skolporten räknar varje år ut vilka 10 pedagogiska avhandlingar som har blivit mest klickade på skolporten.se under det föregående året. På tio- toplistan ligger Mie Josefsons avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.
 • Ylva Lorentzon om barnkulturens status och om att disputera 2020-10-20 Ylva Lorentzon har disputerat med avhandlingen "Öppna världar, slutna rum - Om status och barnkulturpolik i scenkonstens vardagspraktik". Möt henne när hon berättar om sin forskning och tankar kring den.
 • Lyckad BUV Alumnkväll om Barnrättskommuner 2020-11-20 Den 5 mars anordnade BUV Alumn ännu ett lyckat och nära nog fullsatt event. Temat för kvällen var Barnkonventionen och det faktum att den blir lag i Sverige den 1/1 2020.
 • Möt våra forskare: Sofia Grunditz 2019-02-21 Med avhandlingen ”Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi” sätter Sofia Grunditz ljuset på barnens sovrutiner i ett historiskt perspektiv. Mycket visade sig vara likt mellan då och nu.
 • Tio år med lärarutbildning vid Stockholms universitet 2018-11-29 Prorektor Clas Hättestrand sammanfattar tiden sedan lärarutbildningen integrerades i Stockholms universitet. Blev det som det var tänkt? Fick lärarutbildningen en större forskningsanknytning? Är det landets ledande lärarutbildning eller ledde samgåendet till oklarheter i organisation och problem med samordning när lärarutbildningen spreds över flera fakulteter? I krönikan försöker Clas Hättestrand bringa klarhet i frågorna.
 • Ny bok: Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom 2018-10-30 Ny bok av Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind om om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.
 • Stina Ekblad tilldelas 2018 års hedersdoktor 2018-04-24 Skådespelaren Stina Ekblad är en av de som tilldelas 2018 års hedersdoktor. Värd för hedersdoktor Ekblad är Karin Helander, professor, Centrum för barnkulturforskning/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.
 • Ny bok: Barn- och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv 2018-04-12 Professorer och universitetslärare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar i antologi om Barn- och ungdomsvetenskapens grundläggande perspektiv.
 • Gästseminarium: Anna Lundberg, professor välfärdsrätt, LU 2018-02-19
 • Fem frågor till... Åsa Bartholdsson 2018-02-27 Åsa Bartholdsson är nyanställd sedan augusti 2017 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, och har fått uppdraget som programansvarig för det nya masterprogrammet i förskoledidaktik med start hösten 2018.
 • Sara Backman Prytz debatterar för att barn ska vaccineras mot mässlingen 2018-01-24 - Ni som väljer bort vaccin mot mässling måste förstå att ni ökar risken för att barn ska dö eller få skador för livet, skriver Sara Backman Prytz i Expressen den 9 jan. 2018.
 • Förskola. Foto: Eva Dalin. Förskolesummit 2020-08-13 Förskolesummit ska möjliggöra möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling, och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och erfarenhet.
 • Forskning om digitalt matematikspel får bidrag 2017-12-18 Forskningsledare Susanne Kjällander, fil.dr,BUV, Stockholms universitet får Skolforskningsinstitutets bidrag för projekt om digitala verktyg.
 • Ny bok - Svindlande matematik 2017-11-01 Ny bok kring matematik i förskolan - Svindlande matematik, en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan.
 • Konferens Fritidshemmet 2017 2017-09-04 Jenny Nilsson Folke, fil dr medverkar med utgångspunkt från sin avhandling om nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkluderande.
 • Teori som praktik i fritidshemmet 2017-09-01 I boken tolkar sex forskare (bl.a. Eva Kane, universitetslektor, BUV) samma fiktiva berättelse från fritidshemmets verksamhet. Författarna har alla olika anknytning till fritidshemmets verksamhetsfält och olika teoretiska perspektiv.
 • Medgivande finns hos Studentavdelningen får endast användas på BUV webb. Fotograf: Niklas Björling. En utbildning som ligger i framkant 2020-08-13 Intervju med Christer Sjögren som studerar sista året på Förskollärarprogrammet. ”Det är lite häftigt att man ibland faktiskt undervisas av personerna som har skrivit läroböckerna”
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Webbfilm: Svårt att avgöra vem som ska få uppehållstillstånd 2016-11-14 Daniel Hedlund presenterade sin avhandling "Drawing the limits : Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure" under Forskardagarna vid Stockholms universitet 2016. Se filmen från höger hörsal den 12 oktober på SU Play.
 • ”Vi arbetar aktivt med utmaningar kring män i förskolan” 2016-06-29 Det finns en stark medvetenhet om jämställdhet i förskolan. Samtidigt behöver män i förskolan vara ”rätt sorts män” för att uppfattas som önskvärda. Först när vi kommit till rätta med dessa strukturer kan vi hoppas på färre avhopp och att fler män söker sig till utbildningen. Det menar forskaren och förskollärarutbildaren Christian Eidevald.
 • BUV-alumner samlades i maj 2016-05-13 Över 80 personer var anmälda till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens alumnkväll den 12 maj 2016. De samlade alumnerna minglade med macka och kaffe under äppelblommorna och tog del av spännande föreläsningar och workshops om barn och unga.
 • Anna Åhlund. Foto: Björn Dalin. Samtal och skämt – viktiga läranderesurser 2015-10-28 Anna Åhlund har i sin avhandling tittat på hur lärande och identitet skapas när elever som har nio års skola från sina hemländer deltar i andraspråksundervisningen. Det visade sig att skämtande och samtal var viktiga läranderesurser.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook