Nyheter

Omslag till bok

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar.

Favorit i repris, CBK skriftserie 2020

Återbruk inom barnkulturen - Favorit i repris!

Senaste skriften i serien från Centrum för barnkulturforskning är nu utgivet. Årets tema heter "Favorit i repris", och handlar om bruk och återbruk inom barnkulturen.

Nyheter

 • Intervju med Linnea Bodén om förskolan, forskning och förskollärarutbildningen 2021-05-17 - Studenterna möter ny forskning som är aktuell och relevant och får närhet till praktiken med forskning på hög vetenskaplig nivå, säger Linnea Bodén, forskare och lärare på BUV om förskollärarutbildningen på Stockholms universitet.
 • Intervju med Shahram Mansoory om barndom, ungdom och forskning 2021-05-26 Shahram Mansoory är doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och forskar bland annat om ungdomars välbefinnande. Här är en intervju med honom om barndom, ungdom och forskning.
 • Anneli Hippinen Ahlgren om forskning om fritidshemmens roll och framtid 2021-05-26 Anneli Hippinen Ahlgren är aktuell med forskning kring fritidslärarens roll i ett undervisningsperspektiv och hur de lär ut och interagerar med barnen.
 • Förskola. Foto: Eva Dalin. Förskolesummit 2021-04-29 Förskolesummit ska möjliggöra möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling, och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och erfarenhet.
 • Experimenterande dans med förskolans yngsta barn 2021-04-29 Hur danspraktiker kan göras möjliga och hur kommer de till uttryck när de allra yngsta barnen i förskolan själva får vara med och experimentera fram dansen. Licentiand Lovisa Gustafsson har undersökt det.
 • Vill du nå ut till en internationell publik med din forskning? 2021-06-07 Du som är forskare vet väl att du kan publicera dina populärvetenskapliga artiklar i The Conversation. Läs artikeln, där finns några tips att tänka på inför en publicering.
 • Ny kursbok för förskollärarprogrammet av Emilie Moberg 2021-02-09 Kursboken Teori som analysverktyg i uppsatsarbetetvisar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten.
 • Återbruk inom barnkulturen - Favorit i repris! 2021-01-29 Senaste skriften i serien från Centrum för barnkulturforskning är nu utgivet. Årets tema heter "Favorit i repris", och handlar om bruk och återbruk inom barnkulturen.
 • Grattis till alla nyexaminerade Förskollärare och Grundlärare Fritidshem 2021-03-19 Ett stort grattis önskar vi på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen till alla Er som nu har tagit er examen och beger er ut i arbetslivet. Lycka till och glöm inte det viktigaste - lita på er förmåga och allt det ni lärt er!
 • Intervju med Fanny Peréz Aronsson 2021-01-22 Fanny Peréz Aronsson är aktuell med avhandlingen; Do I look white?: Creating community in online safe spaces for racialized youth. Läs en intervju med henne där hon berättar om varför hon valde sitt ämne.
 • Illustration: Emma Adbåge INSTÄLLT - Barnkultursymposium 2021 2020-12-17 För första gången sedan 1984 ställs CBK:S årliga barnkultursymposium in. Symposiet ”'Det är vi som bestämmer!' - makt, motstånd, barnkultur" skulle ha genomförts i mars 2021, men skjuts nu på framtiden.
 • Pippi en viktig röst för barns rätt 2021-01-11 Margareta Aspan, Fil dr i pedagogik, BUV, skriver i SvD:s Under strecket om barnens rättigheter, 75 år sedan första boken om Pippi Långstrump kom ut och året då Sverige inkorporerat FN:s konvention om barnets rättigheter i lag.
 • Information till VFU-studenter med anledning av covid-19 2021-02-24 Under vårterminen fortsätter VFU-kurserna att genomföras ute på förskolor och skolor, så långt det är möjligt. Universitetet arbetar för att utbildningar ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.
 • "En sten i magen - rättigheter för barn utan undantag" - ny antologi. 2021-03-19 I skuggan av en rådande coronapandemi, har ett antal organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökat antal internetrelaterade brott mot barn och ökande antal orossamtal från barn. Nu finns en antologi om ämnet.
 • EARLI sig 19 Conference - Values, Worldviews and Religions in Education 2020-11-06 EARLI sig 19 Conference - Values, Worldviews and Religions in Education: Changing Realities in the City
 • Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor om professionalitet i förskolläraryrket 2021-03-19 - Man ser emotionellt arbete som något medfött, särskilt hos kvinnor, när det i själva verket är en stor del av lärandet till ett yrke, säger Eleonor Bredlöv Eknor, ny postdoktor på BUV.
 • Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet 2021-03-19 I projektet studeras förtätningens konsekvenser för barnfamiljer. Syftet med projektet är att undersöka hur urbana barnfamiljer i flerfamiljsboende upplever sitt boende.
 • Läsande flickor och läspolitik - en intervju med Sara Andersson 2021-01-11 Sara Andersson, doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, ger en intervju i samband med sin disputation med avhandlingen "Läsande flickor. Läspolitik och det genomlysta subjektet."  
 • Intervju med Lina Lundström om att göra vänskap i högstadiet 2020-11-16 Vänskapskultur, sociala satelliter och en högstadieklass konstellationer handlar bland annat Lina Lundströms avhandling om.
 • Förskollärare Ann Åberg utsedd till Hedersdoktor 2020 2020-05-13 Stockholms universitet har utsett Ann Åberg förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare till en av 2020 års hedersdoktorer.
 • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2021-03-19 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju.
 • Petra Petersen, försvarade sin avhandling i pedagogik via Zoom 2020-10-06 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. Först ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Favorit i repris - bruk och återbruk inom barnkulturen 2020-03-17 Centrum för barnkulturforsknings årliga barnkultursymposium innehöll som vanligt en intressant skara av föreläsare. Årets tema är "Favorit i repris! Bruk och återbruk inom barnkulturen"
 • Forskarintervju med Ulrika Winerdal 2020-03-13 Ulrika Winerdals sätter fingret på hur rättsvårdande myndigheter tänker i förhållande till sitt uppdrag gällande barn och unga som begår mycket grova brott. Hon talar om de rättsvårdande myndigheternas ”dubbla ansvar”.
 • En förskola som tar barn in i publika platser 2021-03-19 Vad händer om en forskare tillsammans med två pedagoger och sex förskolebarn börjar sjunga i en buss eller börjar leka med sina röster i en tunnel? Doktoranden Christine Eriksson ger svar i sin avhandling.
 • Nytt avtal med Elsevier klart – 100 procent Open Access 2019-12-11 Ett nytt avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har förhandlats fram. Avtalet innebär att du som forskare eller student vid Stockholms universitet återigen kan läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier
 • 13 miljoner till forskningsprojekt om barns och familjers mobilitet  2019-11-26 Två forskningsprojekt som med kvalitativa metoder studerar barns och familjers mobilitet har beviljats medel från Formas om totalt ca 13 miljoner kronor.
 • Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden 2021-04-20 Villkor, förhandlingar och utmaningar för håll. I projektet studeras det som internationellt kallas för transport poverty (transportfattigdom) genom fallstudier av tre svenska städer.
 • Tvärvetenskapligt barnkulturprojekt får forskningsmedel från Vetenskapsrådet 2021-03-19 "Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater" har fått pengar av Vetenskapsrådet. Läs mer om det treåriga projektet och projektgruppen.
 • Susanne Kjällander får Guldäpplet för insatser inom IT i skolan 2021-03-19 Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.
 • Varför doktorand? Mitt liv som forskare 2019-11-18 BUV Alumnevent ordnade frågestund för nyfikna studenter och alumner kring temat - att bli och vara doktorand. På plats för att svara på frågor och berätta om sig själva fanns både doktorander och professorer.
 • Intressanta och lärorika dagar på WERA-IRN Extended Education 2021-03-19 Under tre dagar hölls konferensen WERA-IRN Extended Education - Practices, Theories and Activities på Stockholms universitet. Värd var Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskare från 16 olika länder deltog och sammanlagt blev det 68 olika presentationer av de senaste forskningen inom forskningsområdet fritidshemspedagogik.
 • Lena Aronsson om när förskolan möter neurovetenskap 2020-03-13 Lena Aronsson är hösten 2019 aktuell med avhandlingen ”När förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik”.
 • Fest och fanfar i Frescatibackehusen 2019-08-30 Under blå himmel och strålande sol invigdes BUV:s nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen. De många besökarna bjöds på både invigningstal, fanfar, dryck med tilltugg och rundvandring i den fyra plan stora byggnaden.
 • Upprop för en likvärdig och hållbar förskola 2019-06-26 Forskare och programansvariga vid 18 lärosäten uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förskolan i ett gemensamt upprop. Forskare och de programansvariga vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, undervisning och en trygg omsorg.
 • BUVs prefekt med i Accelerators forskargrupp 2019-06-26 Den 3 juni presenterade forskare från universitetets fyra fakulteter de tvärvetenskapliga processer som pågått under hösten inom Accelerators forskargrupper. Samtalet kom bland annat att handla om aspekter på forskarens värv och nya sätt att materialisera forskningsresultat.
 • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap (NUNU) 2019-06-19 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
 • Höga betyg från UKÄ för BUV 2019-04-23 Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna.
 • Ny forskning om svenska fäders perspektiv på ungdomars välbefinnande 2019-04-24 Shahram Mansoory, doktorand BUV, presenterar sin studie av svenska fäders betydelse för ungdomars utveckling och välbefinnande.
 • Mie Josefsons avhandling 10 i top 2018 2021-03-19 Skolporten räknar varje år ut vilka 10 pedagogiska avhandlingar som har blivit mest klickade på skolporten.se under det föregående året. På tio- toplistan ligger Mie Josefsons avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.
 • Ylva Lorentzon om barnkulturens status och om att disputera 2020-10-20 Ylva Lorentzon har disputerat med avhandlingen "Öppna världar, slutna rum - Om status och barnkulturpolik i scenkonstens vardagspraktik". Möt henne när hon berättar om sin forskning och tankar kring den.
 • Lyckad BUV Alumnkväll om Barnrättskommuner 2020-11-20 Den 5 mars anordnade BUV Alumn ännu ett lyckat och nära nog fullsatt event. Temat för kvällen var Barnkonventionen och det faktum att den blir lag i Sverige den 1/1 2020.
 • Möt våra forskare: Sofia Grunditz 2019-02-21 Med avhandlingen ”Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi” sätter Sofia Grunditz ljuset på barnens sovrutiner i ett historiskt perspektiv. Mycket visade sig vara likt mellan då och nu.
 • Tio år med lärarutbildning vid Stockholms universitet 2018-11-29 Prorektor Clas Hättestrand sammanfattar tiden sedan lärarutbildningen integrerades i Stockholms universitet. Blev det som det var tänkt? Fick lärarutbildningen en större forskningsanknytning? Är det landets ledande lärarutbildning eller ledde samgåendet till oklarheter i organisation och problem med samordning när lärarutbildningen spreds över flera fakulteter? I krönikan försöker Clas Hättestrand bringa klarhet i frågorna.
 • Ny bok: Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom 2018-10-30 Ny bok av Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind om om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.
 • Forskningsfokus på förskollärarstudenternas digitala kompetens 2021-03-16 Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik. Fokus ligger på hur digitalisering ska användas i undervisningen.
 • Stina Ekblad tilldelas 2018 års hedersdoktor 2018-04-24 Skådespelaren Stina Ekblad är en av de som tilldelas 2018 års hedersdoktor. Värd för hedersdoktor Ekblad är Karin Helander, professor, Centrum för barnkulturforskning/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.
 • Ny bok: Barn- och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv 2018-04-12 Professorer och universitetslärare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar i antologi om Barn- och ungdomsvetenskapens grundläggande perspektiv.
 • Gästseminarium: Anna Lundberg, professor välfärdsrätt, LU 2018-02-19
 • Fem frågor till... Åsa Bartholdsson 2018-02-27 Åsa Bartholdsson är nyanställd sedan augusti 2017 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, och har fått uppdraget som programansvarig för det nya masterprogrammet i förskoledidaktik med start hösten 2018.
 • Fem frågor till... Mie Josefson 2021-03-19 De små barnens blick skärper den egna blicken. Mie Josefson, aktuell med avhandlingen: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan, svarar på frågor om sin forskning.
 • Sara Backman Prytz. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet Sara Backman Prytz debatterar för att barn ska vaccineras mot mässlingen 2018-01-24 - Ni som väljer bort vaccin mot mässling måste förstå att ni ökar risken för att barn ska dö eller få skador för livet, skriver Sara Backman Prytz i Expressen den 9 jan. 2018.
 • Forskning om digitalt matematikspel får bidrag 2017-12-18 Forskningsledare Susanne Kjällander, fil.dr,BUV, Stockholms universitet får Skolforskningsinstitutets bidrag för projekt om digitala verktyg.
 • Ny bok - Svindlande matematik 2017-11-01 Ny bok kring matematik i förskolan - Svindlande matematik, en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan.
 • Konferens Fritidshemmet 2017 2017-09-04 Jenny Nilsson Folke, fil dr medverkar med utgångspunkt från sin avhandling om nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkluderande.
 • Teori som praktik i fritidshemmet 2017-09-01 I boken tolkar sex forskare (bl.a. Eva Kane, universitetslektor, BUV) samma fiktiva berättelse från fritidshemmets verksamhet. Författarna har alla olika anknytning till fritidshemmets verksamhetsfält och olika teoretiska perspektiv.
 • Medgivande finns hos Studentavdelningen får endast användas på BUV webb. Fotograf: Niklas Björling. En utbildning som ligger i framkant 2020-08-13 Intervju med Christer Sjögren som studerar sista året på Förskollärarprogrammet. ”Det är lite häftigt att man ibland faktiskt undervisas av personerna som har skrivit läroböckerna”

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook