Nyanlända elevers egna röster om skolan
Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan men det finns förhållandevis lite forskning om deras utbildningsvillkor och erfarenheter. Ofta saknas elevernas egna röster om hur de upplever sin skolsituation.

Ta del av en presentation om hur nyanlända elever i tre olika stora kommuner upplever tiden i och förflyttningen mellan förberedelseklass och ordinarie klasser. Hur ser eleverna på de villkor för lärande och inkludering som den svenska skolan erbjuder dem?

Jenny Nilsson Folke, är fil.dr och har en masters i Socialantropologi från Cambridge University. I presentationen utgår hon från sin avhandling “Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering”.

I programmet deltar även Dr. Sam Catherine Johnston, forskare vid CAST, som är den primära forsknings- och utvecklingsorganisationen för Universal Design for Learning och Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås om Måluppfyllelse och socialt kapital i inkluderande lärmiljöer.

Läs mer och anmäl på Skolporten.se