Nyanlända elevers egna röster om skolan

Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan men det finns förhållandevis lite forskning om deras utbildningsvillkor och erfarenheter. Ofta saknas elevernas egna röster om hur de upplever sin skolsituation.

Ta del av en presentation om hur nyanlända elever i tre olika stora kommuner upplever tiden i och förflyttningen mellan förberedelseklass och ordinarie klasser. Hur ser eleverna på de villkor för lärande och inkludering som den svenska skolan erbjuder dem?

Jenny Nilsson Folke, är fil dr och har en masters i Socialantropologi från Cambridge University. I presentationen utgår hon från sin avhandling “Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering”.

Jenny Nilsson Folke_fotograf_Niklas_Björling
Jenny Nilsson Folke. Fotograf: Niklas Björling

Konferensen berör också :

• Fritidshemmets uppdrag i läroplanen – förtydligande, tolkning och implementering.
• Fritidshemmet som stöd för skolans lärande – vad innebär det?
• Effekter och erfarenheter av processtödjarutbildningar i fritidshemmen
• Hur kan en processtödjare leda arbetet kring likabehandlingsplanen och det konkreta värdegrundsarbetet?
• Hur ser eleverna på de villkor för lärande och inkludering som den svenska skolan erbjuder dem?
• Hur sätta utomhuspedagogiska avtryck i fritidshemmets praktik?
• Från motstånd till framgång – hur skapa en upplevelse av delaktighet för att nå skolframgång för alla elever?
• Interaktiv föreläsning - med surfplattan i fokus!

 

För anmälan och mer information följ rel. länk nedan.