Antologin "Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik" är ett bidrag till diskussionen om etik i barnrelaterade verksamheter. Antologins texter uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas. Detta kan ske till exempel vid etikprövningen när det gäller forskningsanslag, när barn får ta emot välgörenhet, i sammanhang där barn dokumenteras eller när barns kunskaper bedöms.

Texterna lyfter gemensamt fram barnets rätt till respekt och flera av dem ger förslag på arbetssätt och förhållningssätt som gör det möjligt att möta och samverka med barn på ett etiskt försvarbart sätt. Innehållet bör vara relevant för såväl forskare som studerande och praktiker.

Författarna till de sju texter som ingår i antologin har sina hemvister inom pedagogik, barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap samt specialpedagogik.

Text från Daidalos.

Medverkande skribenter är Margareta Aspán (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)

Birgitta Qvarsell (Institutionen för pedagogik och didaktik)

Catharina Hällström (Centrum för barnkulturforskning, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)

Elizabeth Englundh (Sakkunnig Sveriges Kommuner och Landsting/SKL)

Bozena Hautaniemi (Specialpedagogiska institutionen)

Mia Tiempo von Essen

Eva Siljehag (Specialpedagogiska institutionen)

Boken finns att köpa hos exempelvis Adlibris och Bokus. Eller direkt från förlaget Daidalos.