Reviderad läroplan för förskolan

Det som har förtydligats är att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.
Läs hela läroplanen på Skolverkets hemsida

Reviderad läroplan för fritidshemmet

Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger. Den nya texten förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll.
Den nya läroplanstexten för fritidshemmet hittar du på Skolverkets hemsida