Nyheter

Nyheter

 • Ny kurs på avancerad nivå - Barn, unga och migration, 7,5 hp 2019-02-13 Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? I så fall är det här kursen för dig.
 • Institutionen flyttar till Frescati backe 2019-02-08 Sommaren 2019 planerar Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att flytta till nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen. Hela institutionen kommer då bli samlad i ett hus om fyra plan och ligga i anslutning till centrala campus.
 • Gästseminarium med forskare från Japan om japanska fritidshem – GAKUDO 2019-02-05 Den 28 februari gästas Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen av fem japanska forskaren och lärare som kommer att berätta om de japanska fritidshem - GAKUDO. Forskarna kommer att presentera sin fritidshemsforskning och läget för fritidshem i Japan.
 • Gästprofessor i kvalitet, politik och lärande i tidig barndomsutbildning 2019-01-17 Professor Susanne Garvis är från och med hösten 2018 och ett år framåt gästprofessor på deltid vid BUV. Hon har en bred forskningsinriktning och många internationella kontakter inom fältet Early Childhood Education. Hennes uppgifter under året är att stödja forskare och doktorander och stärka forskningsmiljön vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.
 • Forskningsdatabasen stängs 2019-01-10 Forskningsdatabasen stängs av den 1 juni 2019 och kommer då inte vara tillgänglig varken för externa eller interna användare. Den fungerar som vanligt till och med den 31 maj. Det går dock inte att lägga in något nytt material under april och maj.
 • Förskolesummit 2019 2019-01-08 Kommande Förskolesummit äger rum den 3-4 juni 2019 vid Stockholms universitet. Programmet för 2019 års konferens är ännu inte klart men mer information kommer att komma på www.forskolsummit.se. Där kan du även gå in och läsa mer om tidigare summits 2017 och 2015.
 • Möt våra forskare: Sofia Grunditz 2019-01-07 Med avhandlingen ”Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi” sätter Sofia Grunditz ljuset på barnens sovrutiner i ett historiskt perspektiv. Mycket visade sig vara likt mellan då och nu.
 • En utbildning som ligger i framkant 2018-12-18 Intervju med Christer Sjögren som studerar sista året på Förskollärarprogrammet. ”Det är lite häftigt att man ibland faktiskt undervisas av personerna som har skrivit läroböckerna”
 • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap 2018-11-29 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
 • Tio år med lärarutbildning vid Stockholms universitet 2018-11-29 Prorektor Clas Hättestrand sammanfattar tiden sedan lärarutbildningen integrerades i Stockholms universitet. Blev det som det var tänkt? Fick lärarutbildningen en större forskningsanknytning? Är det landets ledande lärarutbildning eller ledde samgåendet till oklarheter i organisation och problem med samordning när lärarutbildningen spreds över flera fakulteter? I krönikan försöker Clas Hättestrand bringa klarhet i frågorna.
 • Ny kurs i professionell handledning 2018-11-29 Ny fortsättningskurs i forskarhandledning för dig som har handlett minst en doktorand till disputation. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte får du fördjupa dig i utveckling av ditt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och kollegor. Hur du stimulerar doktoranders utveckling till självständighet och kreativitet med mera.
 • Forskarprojekt på BUV får miljonbidrag 2018-11-23 Projekten "Att vara barn i forskning. Förskolebarns upplevelser av att delta i randomiserade interventionsstudier", projektledare Linnea Bodén, universitetslektor och "Svensk sexualundervisning 1882-2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv", med forskare Anne-Li Lindgren, professor och Sara Backman Prytz, universitetslektor har fått miljonbidrag från Vetenskapsrådet (VR).
 • Magnus Kilger intervjuad i Sveriges Radio 2018-10-31 Lyssna på radioprogrammet Kropp & Själs program om talangjakten, där Magnus Kilger talar om sin forskning kring talangutveckling inom idrottsrörelsen.
 • Ny bok: Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom 2018-10-30 Ny bok av Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind om om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.
 • Fem frågor till Linnéa Holmberg 2018-10-04 Linnéa Holmberg är aktuell med en ny avhandling: Konsten att producera lärande demokrater. Läs en kort intervju med henne om avhandlingen och studierna i barn- och ungdomsvetenskap
 • BUVs forskarutbildning får högt betyg av UKÄ 2018-09-25 Forskarutbildningen på BUV har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utbildningen fick omdömet - Hög kvalitet. Styrkor som lyfts fram är en stark, dynamisk och utvecklingsorienterad forskningsmiljön.
 • Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa 2018-09-04 Till skillnad mot andra ämnen erbjuder idrott och hälsa ingen tid för eleverna att träna och öva. Eleverna ska prestera här och nu, konstaterar Madeleine Wiker, Karlstads universitet som har forskat om elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i skolan.
 • Anna Ambrose kritiserar det fria skolvalet i Aftonbladet 2018-08-29 Anna Ambrose, som disputerat vid BUV, skriver tillsammans med Lärarförbundets ordförande en skarp debattartikel i Aftonbladet om det fria skolvalet.
 • Vad innebär omsorg i förskolan egentligen? 2018-08-28 Inget lärande utan omsorg. Omsorgen glömdes bort i jakten på högre status. Nu får den upprättelse och ses återigen som självklar och viktig. Mie Josefson och Christian Eidevald diskuterar omsorg - som är och även fortsättningsvis ska vara en viktig del av förskolans verksamhet.
 • Susanne Kjällander forskar i San Francisco 2018-08-20 Susanne Kjällander är under vårterminen 2018 gästforskare på Stanford University, San Francisco. Under sabbatsterminen samarbetar hon med AAA-lab på Graduate School of Education.
 • Höga krav på unga ensamkommande HBT-personer som söker asyl 2018-06-28 Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet, det visar en ny studie av Daniel Hedlund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Thomas Wimark vid kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Förskolan får en ny läroplan 2018-06-21 Regeringen ändrar läroplan för förskolan. Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas anser regeringen. Bland annat föreslås ett ökat fokus på läsandet, mer hållbarhet och jämställdhet.
 • Utvärderingen av utbildning på forskarnivå fastställd av UKÄ 2018-06-20 Barn- och ungdomsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen får betyget hög kvalitet, det visar beslutet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som nu är klart.
 • Magnus Öhrn vill gynna det barnkulturella forskningsfältet 2018-06-05 Magnus Öhrn, är föreståndare på Centrum för barnkulturforskning (CBK), universitetslektor och docent i litteraturvetenskap. Han har varit föreståndare på CBK sedan 2016. Här svarar han på frågor om hur det har gått och vad han har för framtidstankar för CBK.
 • Forskningsfokus på förskollärarstudenternas digitala kompetens 2018-06-05 Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik. Fokus ligger på hur digitalisering ska användas i undervisningen.
 • Regeringen utser professor Nihad Bunar till särskild utredare 2018-05-14 Modersmålsundervisningen ska utredas. Elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har som regel lättare att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan. Det är därför viktigt att elever med annat modersmål än svenska får bra förutsättningar att utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i skolan.
 • Ett halvår som ny prefekt - Mats Börjesson 2018-05-09 Mats Börjesson, är ny prefekt på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen från den 1 augusti 2017. Hur har det gått och vad ser han i framtiden för institutionen?
 • Utvärdering av Mentorer i våldsprevention 2018-05-09 Den 5 april släppte Skolverket slutligen utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP), som är en manualbaserad våldspreventiv metod som genomförs i svenska skolor. Lucas Gottzén och Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har genomfört den kvalitativa delen av studien.
 • Stina Ekblad tilldelas 2018 års hedersdoktor 2018-04-24 Skådespelaren Stina Ekblad är en av de som tilldelas 2018 års hedersdoktor. Värd för hedersdoktor Ekblad är Karin Helander, professor, Centrum för barnkulturforskning/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.
 • Ny bok: Barn- och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv 2018-04-12 Professorer och universitetslärare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar i antologi om Barn- och ungdomsvetenskapens grundläggande perspektiv.
 • Passionerad forskare ny professor på BUV 2018-04-04 Arniika Kuusisto, är ny professor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon har närmast i tid varit docent vid Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki och innehar titeln Hedersforskare på Department of Education, University of Oxford.
 • Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning 2018-03-28 Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Ansökningsperioden för 2018 är 15 januari till 15 april. Årets prioriterade område är barn i samhällsvård.
 • Nytt Masterprogram i förskoledidaktik BUV 2018-03-26 En av de viktigaste fördelarna med det nya masterprogrammet är att den fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen inom förskoledidaktik. Programmet startar hösten 2018. Ansök och läs mer.
 • Fem frågor till... Emilie Moberg 2018-03-13 När barnen bryter mot det regler som förskolan har satt upp, kanske med läroplanen i ryggen, är de med och påverkar hur pedagogerna förhåller sig till läroplanen, menar Emilie Moberg i sin avhandling.
 • Fem frågor till... Mie Josefson 2018-03-13 De små barnens blick skärper den egna blicken. Mie Josefson, aktuell med avhandlingen: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan, svarar på frågor om sin forskning.
 • Förskoleforskares debattinlägg - Vänd förskolornas negativa trend 2018-03-02 Ingrid Engdahl och Christian Eidevald från Barn- och undogmsvetenskapliga insitutionen är två av författarna i dagens debattartikel i Sydsvenskan (2018-03-02).
 • Fem frågor till... Åsa Bartholdsson 2018-02-27 Åsa Bartholdsson är nyanställd sedan augusti 2017 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, och har fått uppdraget som programansvarig för det nya masterprogrammet i förskoledidaktik med start hösten 2018.
 • Hjärnvägar bidrar till fler ledtrådar 2018-02-27 Forskarlaget i Hjärnvägar uppmärksammas för okonventionellt och tvärvetenskapliga metoder inom pedagogiken för att undersöka hur barn och unga lär sig. Se artikeln i Pedagogiska magasinet, och intervju med Hillevi Lenz Taguchi, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga instituitonen.
 • Sara Backman Prytz debatterar för att barn ska vaccineras mot mässlingen 2018-01-24 - Ni som väljer bort vaccin mot mässling måste förstå att ni ökar risken för att barn ska dö eller få skador för livet, skriver Sara Backman Prytz i Expressen den 9 jan. 2018.
 • Uppsatstävling om innovation 2017-12-20 Nytt&Nyttigt belönar studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Tävlingen arrangeras av ESBRI och VINNOVA.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev: Senaste numret 2017-11-30 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Nytt masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 2017-11-30 Hösten 2016 startar en ny utbildning! Programmet ger dig en tvärvetenskaplig utbildning grundad i senaste forskning, med möjligheter till egen profilering och fältarbete genom valbara kurser. Exempel på profileringar är bland annat "Barn och ungdomar i en globaliserad värld", "Fritidspedagogik" eller "Barn och unga i utsatta livssituationer". Du har också möjlighet att läsa vissa delar av programmet utomlands.
 • Bidrag från Vetenskapsrådet till forskare på BUV 2017-11-02 Klara Dolk, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får bidrag för forskningsprojektet "Förskolans möte med "tiggare". Social utsatthet som en etisk och pedagogisk fråga".
 • Ny bok - Svindlande matematik 2017-11-01 Ny bok kring matematik i förskolan - Svindlande matematik, en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan.
 • Sök pengar till ditt forskningsprojekt 2017-10-31 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2018.
 • Beslut om nationell digitaliseringsstrategi för skolan 2017-10-20 Regeringen har beslutat om en strategi för skolan om digitaliserring. Läs sammanfattning och få länk till pressmedelande från regeringskansliet.
 • Ny lektor på FUFF – Sara Backman Prytz 2017-10-05 Efter tio år har Sara bytt miljö. Enligt henne är det bra att vara lite rörlig och få miljöombyte och möta nya människor. Sara kommer att undervisa i den historiska kursen på förskollärarprogrammet. Den röda tråden går mellan utbildningshistoria, genusvetenskap och barn- och ungdomshistoria.
 • Nya doktorer och professor firade i Blå hallen 2017-10-03 Fredagen den 29 september firade fyra nya doktorer och en ny professor från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på den traditionella installations- och promotionshögtiden i Blå hallen.
 • Forskardagarna 2017 - det senaste inom forskning 2017-09-25 Under årets Forskardagar kan du botanisera bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön, presenterade av våra nyfikna och nyblivna doktorer.
 • Visst finns kunskap – även om förskolan 2017-09-22 Sofia Frankenberg, BUV, debatterar i Pedagogiska magasinet. En förskola på vetenskaplig grund är möjlig. Men för att åstadkomma den behövs en gemensam kunskapsbas och en samsyn om vad denna bas innebär och hur den ska tolkas.
 • En sagolik skola - Sara Backman Prytz på Bokmässan 2017-09-21 Sara Backman Prytz medverkar på Bokmässan i Göteborg i ett panelsamtal med Karin Berg. Moderator är Eva-Lis Sirén.
 • ”Sluta att stänga av barn från förskolan” 2017-09-18 Kommuner som stänger av barn från förskolan för obetald barnomsorgsavgift åsidosätter både skollagen och barnkonventionen, skriver forskarna Sevim Celepli och Ingrid Engdahl.
 • Sara Folkman avhandling med i Förskolan 2017-09-18 Barn i Reggio Emiliainspirerade förskolor känner inte att de blir lyssnade på. Det visar en avhandling av Sara Folkman, som konstaterar att metoder inom Reggio Emilia kan skapa en distans mellan lärare och barn.
 • Temadag - inkludering 2017-09-12 Fil.dr Jenny Nilsson Folke presenterar hur nyanlända elevers egna röster om skolan under temadag arrangerat av Skolporten. Konferensen hålls på Hotel Birger Jarl i Stockholm.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev 2017-09-12 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Vi måste prata med barnen om integritet 2017-09-08 Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik vid Stockholms Universitet,i intervju i P1-morgon om hur vi bäst skyddar förskolebarnen mot sexuella övergrepp.
 • SEMLA - ett arbetssätt i förskolan 2017-09-06 Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer har utvecklat SEMLA - Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande.
 • Förskolesummit 2017 2017-09-06 Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar.
 • Konferens Fritidshemmet 2017 2017-09-04 Jenny Nilsson Folke, fil dr medverkar med utgångspunkt från sin avhandling om nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkluderande.
 • Teori som praktik i fritidshemmet 2017-09-01 I boken tolkar sex forskare (bl.a. Eva Kane, universitetslektor, BUV) samma fiktiva berättelse från fritidshemmets verksamhet. Författarna har alla olika anknytning till fritidshemmets verksamhetsfält och olika teoretiska perspektiv.
 • Eva Kane medverkar i metodbok om forskning om lek 2017-09-01 Researching Play from a Playwork Perspective erbjuder en ny och spännande vinkel för att se lek, med utgångspunkt i författarnas egna erfarenheter av att undersöka olika aspekter av detta allomfattande och genomgripande fenomen. Boken är en metodbok om hur man kan forska om lek från ett "playwork" perspektiv.
 • Kaxigt och ödmjukt i unga framgångsberättelser 2017-09-01 Ödmjukhet är viktigt i berättelsen om sin egen idrottsframgång. Hos dagens unga idrottstalanger finns även andra sätt att göra sig valbar – att framhålla sig själv som exceptionellt bra.
 • Så skapas en idrottstalang 2017-08-29 Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd visar Magnus Kilgers nya avhandling.
 • Susanne Kjällander får forskningspengar 2017-08-28 Susanne Kjällander, universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, får medel för projektet ”Digitala verktyg i förskolan. En interdisciplinär RCT-studie (randomized controlled trial) med AAA-lab”, och kommer att spendera en forskningstermin vid Stanford University, USA.
 • Christian Eidevald skriver debattartikel om förskolan i SVD 2017-08-28 I en debattartikel i Svenska Dagbladet, menar Christian Eidevald och Malmö högskolas Ingegerd Tallberg Broman att viktiga satsningar på förskolan har uteblivit. De manar politikerna till ökade ambitioner och insatser.
 • Bildsvep från Förskolesummit 2017 2017-08-22 Mellan den 14 och 15 juni arrangerade för andra gången Stockholms universitet konferensen Förskolesummit i samarbete med Stockholms stad. Evenemanget riktar sig främst till personal verksam i förskolan, med intresse av att ta del av ny forskning inom fältet. Barn- och ungdomsvetenskapliga institution fanns på plats i form av flera föreläsare och med monter, där vi bland annat informerade om våra masterutbildningar.
 • Bildsvep från World Anti-Bullying Forum 2017 2017-05-11 Den 7-9 maj 2017 anordnades för första gången World Anti-Bullying Forum i Stockholm - en internationell konferens om ämnet anti-mobbning. På plats fanns bland annat prinsparet, Carl Philip och Sofia, samt utbildningsminister Gustaf Fridolin.
 • Professor Nihad Bunar i Dagens Samhälle 2017-04-24 "Tänkbart att bussa elever till andra skolor". I en intervju i Dagens Samhälle ger Nihad Bunar sin syn på hur skolsegregationen kan brytas upp.
 • Så skapas en idrottstalang 2017-03-16 Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara. Det visar en ny avhandling av Magnus Kilger.
 • Christian Eidevald intervjuad om män i förskolan 2017-02-17 Tidningen Chef och Ledarskap intervjuar Christian Eidevald, universitetslektor och docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, om manlig personal i förskolan.
 • Jenny Nilsson Folke intervjuas i Skolvärlden om sin avhandling om nyanlända 2017-02-17 Med anledning av hennes avhandling, "Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students", intervjuas Jenny Nilsson Folke i tidningen Skolvärlden.
 • Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan 2017-02-17 Jenny Nilsson Folkes avhandling visar att många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan, som brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner.
 • Att navigera på skolmarknaden 2017-01-27 Skolans plats och rykte. Det är faktorer som har stor betydelse för hur ungdomar och föräldrar använder det fria skolvalet. Och som riskerar att leda till både elevsortering och skilda framtidsmöjligheter. En ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap bekräftar bilden av en reform som slagit fel.
 • SR: Somaliska flickor i Sverige om sin framtid 2016-12-22 I sin doktorsavhandling har forskaren Gunnel Mohme undersökt vilka framtidplaner och drömmar som finns i den här gruppen. Det handlar om höga utbildningsambitioner, men också om ett vuxenliv som inte självklart kommer att levas i Sverige. Reportage av Anders Ljungberg och Kenadid Mohamed.
 • Intervju: Pojkars anti-skolkultur 2016-12-19 Hur skapas rasistiska stereotyper? Det forskar Rickard Jonsson om vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Karin Helander - med passion för det goda samtalet 2016-12-14 Lusten styrde till teatern, barnkulturen, undervisning och forskning, och nu till arbetet som vicerektor vid Stockholms universitet. Och en viktig uppgift är att främja samtalet mellan akademin och det omgivande samhället.
 • Genusvetenskapliga forskningstidskrifter undersöker samtiden 2016-12-08 I Norden finns ett flertal forskningstidskrifter som för genusforskningen framåt. En sådan är forskningstidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies, som fyller tio i år. I det senaste numret belyses bland annat hur maskulinitetsforskningen kan hjälpa oss att förstå Trumps framgångar. BUV:s Lucas Gottzén är huvudredaktör för tidskriften och menar att maskulinitetsforskningen kan berikas av att ha dialog med flera fält, bland annat genom att titta på kulturella skillnader och transmaskulinitet.
 • Möten mellan BVC och familjer i multikulturella kontexter 2016-11-24 Ett nytt forskningsprojekt startar 2017 som undersöker möten mellan barnhälsovårdspersonal, barn och föräldrar i olika mångkulturella områden. Frågeställningarna utgår ifrån vilka hinder som kan uppstå i kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare och vilka alternativa strategier som kan främja det förebyggande barnhälsovårdsarbetet. Projektet beviljas anslag inom det strategiska partnerskapet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet.
 • Förskolan: Lätt att dra för snabba slutsatser 2016-11-21 I mötet mellan barnet och allt och alla som finns i förskolan sker så mycket mer än det vi lägger märke till vid första anblicken. Med sin forskning utifrån agentisk realistisk teori vill Emelie Westberg Bernemyr ge förskolepersonal verktyg att upptäcka detta.
 • Skolporten: Höga ambitioner hos somaliska flickor 2016-11-14 Somaliska flickor som bär sjal har höga utbildningsambitioner med sig hemifrån. Det visar Gunnel Mohme i sin avhandling. Gunnel Mohme är intervjuad i Skolporten 2016-11-07.
 • Christian Eidevald SR: "Johan" blev misstänkt för våldtäkt mot barn 2016-10-10 "Johan" blev misstänkt för våldtäkt mot barn, SR Studio Ett. Efter att ha blivit misstänkt för att sexuellt ha ofredat barn på förskolan där han jobbade, orkade Johan inte jobba kvar. Han är också besviken på kommunens agerande, som han menar ledde till att han blev utpekad. Hör även Christian Eidevald, författare till boken "Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger".
 • Eidevald i Sydsvenskan: Misstankar om övergrepp skrämmer bort män från förskolan 2016-09-26 Att uppmärksamma och försöka förhindra sexuella övergrepp i förskolan är det bästa sättet att få fler män att vilja arbeta där, tror forskaren och förskolläraren Christian Eidevald vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Sydsvenskan.
 • Hur trygg är förskolan? 2016-09-16 Sexuella övergrepp på förskolor har skapat stor medial uppmärksamhet. Det har också lett till en ökad oro för pedofilanklagelser hos män som arbetar inom förskola och ökade avhopp inom utbildningen. Hur ska de som arbetar på förskolan kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Frågorna tas upp i den nya boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Författare är Christian Eidevald
 • Bok: Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? 2016-09-05 Boken tar upp frågeställningar kring män i förskolan och sexuella övergrepp i förskolan, och är skriven av Christian Eidevald, Helena Bergström och Anna Westberg Broström vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Bok: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund 2016-09-05 Mie Josefson och Christian Eidevald medverkar med ett varsitt kapitel i "Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund" med Bim Riddersporre och Barbro Bruce som redaktörer.
 • Ingrid Engdahl intervjuad kring heltid på förskola för storasyskon 2016-09-05 Stockholms stads satsning på heltid i förskolan för äldre barn till föräldralediga har mött en våg av kritik. Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hävdar att många timmar kan vara bra – om personalbehovet möts upp.
 • Lucas Gottzén: Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet 2016-08-29 Debatten om ”pappafeminism” väcker starka känslor på landets ledar- och kulturredaktioner just nu. Det är viktigt att ta hänsyn till att vi alla är barn i början, men också att analysera sin egen maktposition, menar maskulinitetsforskaren/docent Lucas Gottzén vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Lucas Gottzén intervjuad i SR Studio Ett kring festivaler 2016-08-12 Lucas Gottzén, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pratar om unga, maskulinitet och våld i relation till sommarens debatt kring sexuellt våld på festivaler i Sveriges Radio P1 Studio Ett.
 • Vad spelar de digitala läroplattorna för roll i dagens förskola? 2016-07-06 Forskare och förskolan. Susanne Kjällander är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap. Hon brinner för sin forskning och intresserar sig för när barn har ett starkt intresse och vill skapa sitt eget. Se filmen och hör henne berätta. Intervju via Lärarutbildningsportalen.
 • Programråd för lärarutbildningarna 2016-07-01 Nu är programråd för lärarutbildningarna bildade.
 • ”Vi arbetar aktivt med utmaningar kring män i förskolan” 2016-06-29 Det finns en stark medvetenhet om jämställdhet i förskolan. Samtidigt behöver män i förskolan vara ”rätt sorts män” för att uppfattas som önskvärda. Först när vi kommit till rätta med dessa strukturer kan vi hoppas på färre avhopp och att fler män söker sig till utbildningen. Det menar forskaren och förskollärarutbildaren Christian Eidevald.
 • Ny bok: Förskolans århundrade 2016-06-14 Att lära känna förskolans historia – idéhistoriskt, politiskt, kulturellt, pedagogiskt och socialt – är betydelsefullt för utvecklingen av en professionell identitet. Boken ger en bild av den svenska förskolans institutionella framväxt, uppdrag, organisering och styrning. Universitetslektor Birgitta Hammarström Lewenhagen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet är författare.
 • Ekonomi går före barns rättigheter i asylärenden, Skolporten 2016-05-30 Ensamkommande barns berättelser ifrågasätts konsekvent i asylprocessen och i slutänden förefaller det som att budgeten går före ställningstagandet för barns rättigheter. Daniel Hedlund är intervjuad i Skolporten kring sin avhandling.
 • Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet 2016-05-30 Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.
 • Stor satsning på barn, migration och integration 2016-05-16 Stockholms universitet planerar att satsa 15 miljoner kronor på en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.
 • BUV-alumner samlades i maj 2016-05-13 Över 80 personer var anmälda till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens alumnkväll den 12 maj 2016. De samlade alumnerna minglade med macka och kaffe under äppelblommorna och tog del av spännande föreläsningar och workshops om barn och unga.
 • Regeringen gör satsning på fler anställda i fritidshem 2016-04-28 Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, Gustav Fridolin, 27 april 2016. Regeringen har beslutat en förordningsändring när det gäller statsbidraget för fler anställda i förskoleklass och lågstadiet som innebär att skolhuvudmän även kan söka statsbidrag för att anställa fler fritidspedagoger.
 • Debattartikel: "Ensam på flykt – och ifrågasatt av Sverige" 2016-04-28 Daniel Hedlund forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen skriver i debattartikel i Aftonbladet 27/4: Ensamkommande barn riskerar att inte bli förstådda av Migrationsverket.
 • Nihad Bunar i Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet 2016-04-27 Professor Nihad Bunar, som är knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har länge forskat kring nyanländas skolgång. Enligt honom är nyckeln till en fungerande skolgång och integration att nyanlända börjar ses som en angelägenhet för hela skolan och att rektorer slutar bolla över ansvaret för dem till andra. När det äntligen finns nya riktlinjer och råd, färskt kartläggningsmaterial och tydliga policypaket så är det också dags att också börja ta tag i situationen, menar Nihad Bunar. Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet, avsnitt 31 år 2015.
 • Ny bok: Pedagogisk miljö i tanke och handling 2016-04-13 Pedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor. Konkreta exempel – med koppling till teori och läroplan – illustreras med ett stort antal bilder. Christian Eidevald, Karin Hultman, Lovisa Gustafsson och Agneta Wallander från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet medverkar i antologin Linda Lindér är redaktör för.
 • Våldsamt beteende - vad får oss att passera gränsen? Lucas Gottzén i SR P1 2016-04-08 I Sveriges radio P1:s program "Kropp och själ" med temat våldsamt beteende och vad som får en människa att slå en annan människa, medverkar Lucas Gottzén, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Barnperspektiv saknas i den svenska asylprocessen, Lista Ottosson intervjuad av Skolporten 2016-04-08 Migrationsverket har höga ambitioner i sitt arbete med barn men de har svårt att ta hänsyn till barns perspektiv i praktiken, visar Lisa Ottossons avhandling. Lisa Ottosson är intervjuad på Skolporten kring sin avhandling.
 • Förskoleartikel utsedd som banbrytande inom miljö och hållbarhet 2016-04-01 Artikeln "Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project" av docent Ingrid Engdahl är utsedd av Springer inom kampanjen "Change the World, One Article at a Time" där de samlat de mest banbrytande artiklarna publicerade under 2015.
 • Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj 2016-03-21 I den svenska asylprocessen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att det är barnen själva som främst företräder barnperspektivet i asylprocessen. Varken tjänstemän på Migrationsverket eller familjernas juridiska ombud har förutsättningar att i praktiken ta hänsyn till barnets bästa.
 • Lärarnas tidning: Lärplattor lyfter skapandet 2016-03-08 Lärplattor lyfter skapandet - Förskolebarns kreativa förmåga utvecklas med appar. Lärarnas tidning skriver om Susanne Kjällanders forskningsprojekt Plattan i mattan.
 • Appar underlättar undervisningen (UNT) 2016-02-29 Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation visar ny forskning. På Väpnarens förskola i Uppsala ligger man i framkant vad gäller användning av teknik i undervisningen. UNT uppmärksammar forskningsprojektet Plattan i mattan.
 • Så använder barn surfplattan i förskolan 2016-02-25 Med surfplattor i förskolan utvecklas barnens muntliga kommunikation. Till skillnad från i hemmet blir barnen producenter snarare än konsumenter. Men läsandet och skrivandet fortgår med papper och penna. Det visar Susanne Kjällanders forskningsprojekt Plattan i mattan
 • Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation visar forskningsrapport om kommunala förskolor 2016-02-19 Pressmeddelande från Uppsala kommun om forskningsprojekt Plattan i mattan som leds av fil dr Susanne Kjällander vid institutionen.
 • Därför gör surfplattorna succé i förskolorna 2016-02-19 Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning inom forskningsprojekt Plattan i mattan. "I förskolan blir barnen en producent istället för en konsument", säger forskaren Susanne Kjällander. Computer Sweden 2016-02-18.
 • Låt leken spela större roll - Skolportens favoritavhandling 2016-02-12 Medvetenhet om olika lekpraktiker och mod att utmana dessa. Så kan personal på fritidshemmen utveckla sin förmåga att främja lek, konstaterar Eva Kane i sin avhandling. Skolportens lärarpanel har utsett Eva Kanes avhandling som den mest läsvärda de senaste månaderna.
 • Ny bok: Etik, integritet och dokumentation i förskolan 2016-02-01 I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan. Författare är professor Anne-Li Lindgren vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Podd om att intervjua barn och ungdomar 2016-01-08 I det tredje avsnittet av Ung Media Sveriges utbildningspoddar lyfts frågan om barn och ungas plats i medier. Johanna Lindholm, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Sophie Arnö, chefredaktör för Rädda Barnens tidning "Barn" intervjuas.
 • Intervju: Från flykting till professor 2015-12-17 Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap intervjuad i Universitetsläraren den 14 december 2016, berättar om sin väg från flyktingförläggning i Malmö till professor vid Stockholms universitet samt om sin forskning om bl a nyanlända elever.
 • Ny podd om varför förskoleappen Tripp, Trapp, Träd kom till 2015-12-09 I den här podden berättar Maria Nordmark och Andreas Agdestein, konceptutvecklare respektive projektledare, historien om varför UR gjorde TTT-appen samt hur de har jobbat med att utveckla och testa den. Appen har som mål att vara ett pedagogiskt verktyg i förskolan, och är utvecklad i samarbete med förskolor med Susanne Kjällanders (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) forskning som grund.
 • Ny bok: Den problematiska etiken. Om barnsyn i forskning och praktik 2015-12-08 Antologins texter uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas. Texterna lyfter gemensamt fram barnets rätt till respekt och flera av dem ger förslag på arbetssätt och förhållningssätt som gör det möjligt att möta och samverka med barn på ett etiskt försvarbart sätt. Catharina Hällström, Birgitta Qvarsell och Annika Wallin är redaktörer. Skribent är bland andra Margareta Aspán.
 • Digitala resurser utmanar synen på lärande 2015-11-19 Anna Åkerfeldts föreläsning på Forskardagarna 2015.
 • Digitala barn 2015-11-19 "Ska vi börja elda i våra grottor? Nej vi kommer att bränna oss!" Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar egna exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015, Förskolesummit.
 • Lärande i en digital miljö - En dator till varje elev 2015-11-17 Hur ser det ut för de yngre barnens lärande i en digital miljö? Forskaren Susanne Kjällander menar att det idag är lika naturligt för barn att leka med en surfplatta som att leka med hink och spade. Mer än varannan förskollärare i Sverige använder en digital pekplatta i sin verksamhet och användningen har ökat explosionsartat under de tre år som plattorna funnits på marknaden. Susanne Kjällander ger här flera exempel från ett aktuellt projekt i Stockholmsförorten Botkyrka. UR Samtiden oktober 2015.
 • Att tänka och göra lek på fritids 2015-10-28 Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för att ge leken större utrymme.
 • ”Det pågår en hälsofiering av skolan” 2015-10-28 Karin Gunnarssons avhandling visar hur begreppet hälsa har fått en stark position i skolan. Tidigare handlade det hälsofrämjande arbetet om att göra insatser där det uppkommit problem. Idag handlar skolans hälsofrämjande arbete om att arbeta förebyggande med tidiga insatser, vilket innebär att det utformas genom generella angreppssätt, riktas mot alla elever, med antaganden om att en metod fungerar för alla, menar hon.
 • Samtal och skämt – viktiga läranderesurser 2015-10-28 Anna Åhlund har i sin avhandling tittat på hur lärande och identitet skapas när elever som har nio års skola från sina hemländer deltar i andraspråksundervisningen. Det visade sig att skämtande och samtal var viktiga läranderesurser.
 • Lejonkulan - studentlokal i Frescati hage 2013-03-25 Det finns ett femtiotal nya studie- och matplatser i Frescati hage.

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook