Miljö av Helle Ambrén
Lilla Frescati. Foto av Helle Ambrén.

 

Institutionens miljöhandlingsplan 2020

Fokus på vårt miljöarbete för 2020 ligger på att öka källsorteringsmöjligheterna för studenterna i institutionens undervisningslokaler och korridorer.

Det andra målet är att utreda om institutionen kan köpa in SL-kort som personalen får låna vid tjänsteresor, för att motivera till att minska bilåkande i tjänsten.

Det tredje målet handlar om att undersöka om det går att få in mer miljöaspekter i kursplanerna och vad detta skulle kunna innebära.

Årligen sker en uppföljning och redovisning av hur institutionen arbetat och uppnått de uppsatta målen.

Miljöhandlingsplan 2020 (58 Kb)

Stockholms universitets miljöpolicy

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället. Läs mer om vad certifieringen innebär i Stockholms universitets miljöpolicy.

Vad du kan göra som student

Du som student kan bidra i miljöarbetet genom att:

 • sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
 • hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk appartur.
 • välja att cykla eller promenera till och från universitetet
 • minska dina pappersutskrifter.
 • använd termosmugg istället för engångmugg.

Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet? Kontakta Studentkåren för information.

Vad du kan göra som medarbetare

Miljöarbetet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön. Exempel på vad du som medarbetare kan tänka på i det dagliga arbetet är:

 • Använda energisparläga på datorn och stänga av den helt vid arbetsdagens slut
 • Hålla resfria möten om möjligt eller följa resepolicyn (se nedan)
 • Minska förbrukningen av kopieringspapper
 • Källsortera
 • Släcka lampor när du inte vistas i lokalen
 • Som lärare - integrera miljötänk i utbildningen
 • Återanvända kontorsmaterial som går att använda igen

Så källsorterar du på institutionen

Det finns möjlighet att källsortera ditt avfall på institutionen. I studentpentryt på plan 1 och i personalköken på plan 3 och 4 finns olika kärl för sortering av avfall som plast, matavfall, papper, glas, metall och för returflaskor och burkar.

I kopieringsutrymmen finns återvinningskärl för kartong, returpapper, metall och sorterbart.

Läs mer i vår Anvisning om källsortering vid BUV (37 Kb)

Resepolicy för medarbetare

Universitetets tjänsteresor har en betydande miljöpåverkan. Därför att det viktigt att du som medarbetare tar miljöhänsyn vid resa.

Tips på hur du kan resa mer miljövänligt och resfria möten

Ladda din elbil

Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde. Det finns totalt tio el-laddstolpar att tillgå. Två stycken utanför NPQ-huset och fyra på Kräftriket samt fyra på Södra husets parkeringen vid Studenthuset. För att kunna använda laddstolparna behöver man bara betala parkeringsavgift. Egen sladd kan pluggas in.

Institutionens miljöarbete och miljömål

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar systematiskt med att minska verksamhetens miljöpåverkan enligt universitetets miljöriktlinjer och det är prefekten som är ytterst ansvarig för att institutionen följer dessa riktlinjer. Institutionens har en miljörepresentant som arbetar utifrån en miljöhandlingsplan (se ovan) som beslutas av institutionsstyrelsen. Exempel på miljömål som institutionen arbetar med:

 • effektivisera institutionens energianvändning
 • minska på resandet genom att öka andelen resfria möten och öka graden av miljövänliga resor i arbetet
 • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
 • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
 • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det är möjligt
 • samt öka graden av källsorterat avfall och minska produktion av avfall så mycket som möjligt

Kontakt

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller vill komma med synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant Emma Lundhag.