Miljö av Helle Ambrén
Lilla Frescati. Foto av Helle Ambrén.

 

Aktuell miljöhandlingsplan 2018

Institutionen planerar att flytta till nya lokaler sommaren 2019. Fokus på vårt miljöarbete för 2018 ligger i att fortsätta bevaka miljöfrågorna och ta dem i beaktning i planering av de nya lokalerna.
Vidare innehåller miljöhandlingsplanen fler miljömål samt åtgärder för hur dessa måla ska uppnås. Årligen sker en uppföljning och redovisning av hur institutionen arbetat och uppnått de uppsatta målen. 

Miljöhandlingsplan för 2018.

Stockholms universitets miljöpolicy

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället. Läs mer om vad certifieringen innebär på Stockholms universitets miljöpolicy eller se filmen där Stockholms universitets miljökoordinator berättar på Miljöwebben.

Vad kan du göra som medarbetare

Miljöarbetet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön. Exempel på vad du som medarbetare kan tänka på i det dagliga arbetet är:

 • Använda energisparläga på datorn och stänga av den helt vid arbetsdagens slut
 • Hålla resfria möten om möjligt eller följa resepolicyn (se nedan)
 • Minska förbrukningen av kopieringspapper
 • Källsortera
 • Släcka lampor när du inte vistas i lokalen
 • Som lärare - integrera miljötänk i utbildningen
 • Återanvända kontorsmaterial som går att använda igen

Så källsorterar du i de olika byggnaderna på BUV

Det finns möjlighet att källsortera i alla våra byggnader. Läs mer i vår anvisning Anvisning källsortering vid BUV (577 Kb)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Resepolicy BUV

Universitetets tjänsteresor har en betydande miljöpåverkan. Därför att det viktigt att du som medarbetare tar miljöhänsyn vid resa.
Läs mer om Rese- och miljöpolicy för Stockholms universitet på Medarbetarwebben.

Ladda din elbil

Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde. Det finns totalt tio el-laddstolpar att tillgå. Två stycken utanför NPQ-huset och fyra på Kräftriket samt fyra på Södra husets parkeringen vid Studenthuset. För att kunna använda laddstolparna behöver man bara betala parkeringsavgift. Egen sladd kan pluggas in.

Institutionens miljörespresentant

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar systematiskt med att minska verksamhetens miljöpåverkan enligt universitetets miljöriktlinjer och det är prefekten som är ytterst ansvarig för att institutionen följer dessa riktlinjer. Institutionens har en miljörepresentant som arbetar utifrån en miljöhandlingsplan (se ovan) som beslutas av institutionsstyrelsen. Exempel på miljömål som institutionen arbetar med:

 • effektivisera institutionens energianvändning
 • minska på resandet genom att öka andelen resfria möten och öka graden av miljövänliga resor i arbetet
 • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
 • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
 • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det är möjligt
 • samt öka graden av källsorterat avfall och minska produktion av avfall så mycket som möjligt

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller vill komma med synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant Emma Lindstedt.