Frescatibackehusen

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i och utanför förskolan. Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns relation till samhället och digitaliseringens betydelse.

Ämnet behandlar också förskolans uppdrag, olika professioner inom förskolan och förskollärarutbildning. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur strukturella villkor, regelverk och politikområden får betydelse för förskolebarns lärprocesser, välmående och livsvillkor i nationella och internationella perspektiv, såväl historiskt som i nutid. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva undervisning och forskning på grund- och avancerad nivå. Anställningen har en orientering mot kurser inom förskollärarprogrammet med särskilt fokus på utvecklingsvetenskap, språkutveckling och historiska perspektiv. Likaså i kurser på engelska mot naturvetenskap och hållbar utveckling samt matematik och teknik. Administrativa ansvarsuppgifter inom avdelningen och institutionens verksamhet kan också bli aktuella.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett tvärvetenskapligt ämne eller disciplin samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Stor vikt fästs vid

  • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
  • Erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildning.
  • Administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser hel- eller deltid och är tidsbegränsad till 2022-01-20. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Helena Bergström, tfn 08-1207 6505, helena.bergström@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-04-15