Ämne/ämnesbeskrivning
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, fritidshem, förskola, barnkultur och fritidspedagogik. Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation historiskt och i nutid. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Fokus riktas särskilt mot barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att bedriva egen forskning samt att medverka till att utveckla institutionens forskning, organisera forskningsprojekt, och undervisa på såväl grund-, avancerad som forskarnivå. Dessutom ska den anställda bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället och vid behov fullgöra ledningsuppdrag av administrativ art.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom området för anställningen som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning samt erfarenhet av ledningsuppdrag ska tillmätas betydelse.

Omfattande och väl dokumenterad forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, barn- eller ungas livsvillkor, kultur eller vardagsliv är ett krav.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom området för anställningen på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande som utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen.

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, barn- eller ungas livsvillkor, kultur eller vardagsliv.

Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning visad genom huvudhandledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs även vid:

  • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal
  • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samarbeta med det omgivande samhället nationellt och internationellt och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är:

  • Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
  • Genomgången forskarhandledarutbildning.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och forskarhandledarutbildning, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av förståndare, professor Rickard Jonsson, tfn 072 1474136, rickard.jonsson@buv.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Sara Collmar, tfn 08-120 762 70,  sara.collmar@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!