Ref.nr SU FV-1474-19

frescati_backe_fotograf_björn_dalin.jpg

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, fritidshem, förskola, barnkultur och fritidspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation historiskt och i nutid. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan, fritidshemmet och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Fokus riktas särskilt mot barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva forskning (70 %) och undervisning (30 %) på grund- och avancerad nivå samt viss medverkan i forskarutbildningen. Undervisningsdelen har en orientering mot kurser i sociala relationer och masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, samt mot grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Den anställde ska även bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap eller sociologi, antropologi, historia, pedagogik, eller annat närliggande ämne, eller har motsvarande tvärvetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, barn- eller ungas livsvillkor eller vardagsliv.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs slutligen också vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Uppmaning till företrädare för underrepresenterat kön att söka anställningen
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

En anställning som biträdande lektor är tidsbegränsad till fyra år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Syftet med anställningen är att den biträdande lektorn ska ges en möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning där det ställs högre behörighetskrav. En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier (Dnr SU FV-2.3.1.2-0026-17). Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mats Börjesson, tfn 08-16 62 18, mats.borjesson@buv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Hans Rosenberg, tfn 08-16 32 64, hans.rosenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!