Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen_Studenter utanför institutionen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att undervisa och handleda studenter på grundnivå och att göra VFU-besök i förskolan, där trepartssamtal med studenter och VFU-handledare ingår.

I anställningen ingår även att leda, organisera och administrera kurser och genomföra undervisning av studenter i praktiska arbetsuppgifter och handledning i anslutning till VFU för att utveckla studenternas praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med förskolebarn, särskilt med fokus på kreativa lärprocesser. I uppdraget ingår också att förbereda studenterna inför mötet med föräldrar, skolledning och övrig förvaltning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt minst magisterexamen i förskoledidaktik, didaktik, pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap eller annat för verksamheten relevant ämne. 

Erfarenhet från undervisning i förskola eller grundskolans tidigare år är ett krav liksom erfarenhet av handledning och undervisning av lärarstudenter och förskollärare.

För behörighet krävs att den sökande har god ämnesmässig anknytning till förskollärarprogrammet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder
Vikt fästes vid den sökandes pedagogiska skicklighet visad genom undervisning och handledning av studenter på grundnivå.

Vikt fästes vid en visad ämnesmässig kännedom och organisatorisk skicklighet.

Vikt fästes vid den sökandes förmåga att samarbeta väl med arbetskamrater bland lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.

Särskilt meriterande är erfarenheter av undervisning i och praktisk erfarenhet av arbete i förskola/förskoleklass. VFU-erfarenheter och erfarenheter av att bedriva trepartssamtal är också betydelsefulla.

Prövningen av den vuxenpedagogiska skickligheten kommer att ägnas större omsorg än prövningen av relevant verksamhetserfarenhet från förskoleområdet.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är även högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser hel- eller deltid och är tidsbegränsad till 2022-01-15. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Mie Josefson, tfn 08-1207 65 79 , mie.josefson@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-04-29