Ledning av institutionen

Institutionen leds av institutionsstyrelsen (IS) som per delegation av fakultetstyrelsen beslutar om anställnings- och befodringsärenden av forskare, institutionens organisation, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå och forskning.

Institutionsstyrelsen består av representanter för studenter, doktorander, lärare, forskare och administrativ personal. Institutionsstyrelsen kan delegera ärenden till prefekten eller särskilt utskott/organ om det inte är av sådan art att beslutet bör fattas av institutionsstyrelsen i dess helhet.

Prefekten får sin beslutanderätt per delegation av Dekanus (ordförande i fakultetsnämnden) samt i vissa fall av IS. Prefekten har arbetsgivaransvar och ansvar för institutionens ekonomi samt lokaler och säkerhet. Till sin hjälp har prefekten en biträdande prefekt med ansvar för studentärenden och en ställföreträdande prefekt som träder in vid prefektens bortavaro.

Institutionen är uppdelad i fyra avdelningar som leds av en avdelningsföreståndare respektive administrativ chef.

Studierektorer har på delegation av Institutionsstyrelsen ansvar för samordning, planering och uppföljning av frågor som rör utbilding på grund- och avancerad nivå samt vissa student- och personalärenden.

För varje utbildningsprogram finns en Programansvarig som har det övergripande ansvaret för utveckling och utvärdering av programmet.

Administration

Institutionen har en administrativ avdelning som sköter administration av alla utbildningar, studievägledning, kommunikation, ekonomi och arkivering.

Om du har allmänna frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta studentexpeditionen via e-post: studentexpedition@buv.su.se.

Vid mer specifika frågor om kurser och registrering, intyg m.m. vänligen kontakta respektive kursadministratör.

Du hittar även mer information om kurser och program samt kontakpersoner via kurshemsidor.