Ansökan

Ansökan till etikrådet skickas till Lucas Gottzén och Hillevi Lenz Taguchi.

Framställan till etikrådet ska innehålla en kort beskrivning av projektet, om ni fått externa medel skicka med ansökan, men framför allt en genomgång av datainsamlingsmetod och förhållningssätt till kända etiska principer både vid insamling, bearbetning och analys av data samt vid produktion av texter. Om videoinspelningar används eller fotografering görs är det speciellt viktigt att beskriva hur data kommer att insamlas och användas.

Etikgranskning

Granskningen bereds av etikrådet. Prefekt fattar därefter beslut om forskningen innebär att en ansökan om etikprövning vid den regionala etikprövningsnämnden ska göras.

Beslut

För tillgång till etikrådets beslut vänligen kontakta forskningssekreterare My Bodell:

My.Bodell@buv.su.se