Sofia_frankenberg_fotograf_niklas_björling.jpg

Sofia Frankenberg

Interventionsforskning i förskolan: mekanismer, metoder och metaforer

Abstract
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i interventionsforskningens möjligheter till gränsöverskridande mellan vetenskaplig kunskapsproduktion och pedagogisk praktik vilket är av betydelse för att bygga en förskola på vetenskaplig grund. I fokus för denna forskningspraktik står ett undersökande av förändringsteorier och verksamma mekanismer för utveckling och lärande, liksom hur metaforer kan användas i ett översättningsarbete mellan vetenskap och praktik. 


Presentation
Sofia Frankenbergs forskning tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med fokus på att beskrivna, förklara och främja barns utveckling och lärande i förskolan. Inom ramen för interventionsstudier studerar hon genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder olika undervisningspraktiker i form av utforskande, digitala resurser och pedagogers stöttande och vilka effekter de har på barnens utveckling och lärande. 
 

Professor Anna Sparrman

Anna Sparrman

Att se “through” barn – bilder och sexualitet

Abstract
Att se “through” handlar om att närma sig barn för att undersöka de sociala och kulturella praktiker som barn ingår i. Barnet hjälper oss dessutom att få insyn i hur normer och värderingar mer allmänt ”blir till”. Hur och vems ord och blick står mot vems när barn, bild och sexualitet är på agendan?
 
Presentation
Anna Sparrmans forskning har ett tydligt teoretiskt och metodologiskt tvärvetenskapligt angreppssätt. Det innebär att hon bedriver sin forskning i skärningspunkterna mellan barnstudier, visuell kultur, (barn)kultur, konsumtion och sexualitet. Hennes forskning handlar om att se barn, se tillsammans med barn och om hur vuxna ser på barn.

Lokal blir Vivi Täckholmssalen.
Svante Arrhenius väg 20 D, Q-salen på kartan (se länk) och mittemot BUV.