Lina Lundström

Att göra vänskap

Lina Lundström
Lina Lundström

Avhandlingen intresserar sig för högstadieelevers relationsarbete och i synnerhet deras sätt att göra vänskap. Mer specifikt analyseras elevernas relationsvardag utifrån hur sociala och symboliska gränser dras, utmanas och upplöses. Genom att anta ett kultursociologiskt perspektiv på elevernas iscensättande av vänskap har det blivit möjligt att se hur olika kulturella ideal och även var och när vänskapen iscensätts, kan kopplas till social makt som i sin tur skapar inkludering och exkludering.

Avhandlingen visar att elevernas relationsarbete är ett hårt arbete vilket inbegriper face work, försvarande av gränser och ifrågasättande av invanda sociala ordningar. Detta arbete lyfter fram de frågor som är centrala i elevernas formande av identitet(er), vem de är inför dem själva men också inför andra. För att kunna få en förståelse för elevernas vänskap, som utgår från ett kultursociologiskt perspektiv, har jag samlat data genom videoupptagningar, observationer och intervjuer.


Avhandlingsmanus finns att hämta på BUV, våning fyra ovanpå postfacken i post/kopieringsrummet.


Efter seminariet bjuds på dryck och snacks, välkomna!

----------------------------------------------------------------


A cultural sociological understanding of friendship in school

This thesis address young people´s friendship and peer relations in an upper secondary school in Sweden. More specific, the everyday life of how friendship boundaries are drawn, challenged and repaired, will be analyzed. Cultural sociological perspectives on performances have inspired me to look deeply into how different cultural ideals connected to friendship can be related to power (i.e. inclusion and exclusion processes).

My thesis shows that the students every-day-life of befriending and unfriending is hard work. Showing others where the boundaries for friendship are set while drawing on a greater narrative of identity formation – who am I, also in the eyes of others. Video recordings, interviews and traditional field observations are utilized in order to create a cultural sociological understanding of the performance of friendship in an educational setting.