Bodil Halvars, fil dok i pedagogik och lektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Utgångspunkten för studien är att synliggöra hur sexåriga barn ”möter träd”; hur de tillsammans med sina pedagoger startar ett meningsskapande kring träd genom ett utforskande arbetssätt. Genom att följa ett ettårigt trädprojekt i två förskoleklasser är min avsikt att närmare studera barnens lärprocesser i mötet med träd, samt undersöka om/hur de didaktiska möjlighetsvillkoren optimerar dessa möten och processer och (eventuellt) öppnar för en ekologisk förståelse. Syftet med studien är att generera kunskap kring hur komplexa områden som biologiska fenomen, ekologiska system och i förlängningen hållbarhetsfrågor kan utforskas utifrån barnens egna frågor, nyfikenhet och kreativitet.

Studien har en etnografisk ansats där jag genom deltagande observation och filmning följt barnens lärprocesser och studerat de förskoledidaktiska villkor som möjliggjort ett meningsskapande, samt tagit del av lärarnas återkommande processberättelser och barnens estetiska uttryck. Den teoretiska/filosofiska utgångspunkten är att utgå från trädprojektet som ett relationellt potentialitetsfält i sig genom att pröva att använda valda delar av Deluzes och Guattaris begreppsapparat i min kartläggning av det som uppstår under projektets gång.