Jenny Nilsson Folke. Foto: Niklas Björling.
Jenny Nilsson Folke. Foto: Niklas Björling.

Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering

Avhandlingsprojekt: Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering

Inom forskningsprojekt: Nyanlända och lärande - en tvärvetenskaplig studie om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan

Spikdag: 20 januari 2017.

Nyanlända elevers egna röster om skolan

Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan och eleverna kommer till Sverige i allt högre åldrar. Det finns dock lite forskning som undersöker nyanlända elevers utbildningsvillkor och erfarenheter, särskilt utanför urbana skolmiljöer. Elevernas egna röster om sin skolsituation saknas, vilket utgör ett forskningsgap som denna avhandling vill bidra till att fylla.

Avhandlingen har för avsikt att bidra till kunskap om nyanlända elevers utbildningsvillkor och avser också att genom ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv på levda övergångar, visa på vikten att studera förkroppsligade och känslomässiga erfarenheter.

Övergång från förberedelseklass och till gymnasiet

Sammanläggningsavhandlingen, som är en del av ett större forskningsprojekt om nyanlända elever, består av fyra delstudier som ur olika perspektiv undersöker hur eleverna upplever sina möjligheter till lärande och inkludering i övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass och i övergången till gymnasiet.

Etnografiskt fältarbete och intervjuer

Studierna baseras på ett 15 månader långt etnografiskt fältarbete som omfattar både deltagande observation i klassrumsmiljö och intervjuer med 22 elever under tre tidsperioder i tre olika stora kommuner.

Doktorand: Jenny Nilsson Folke

Personalpresentation Jenny Nilsson Folke

Handledare/Supervisor: Nihad Bunar, Karin Aronsson

Ämne/Research area: Barn- och ungdomsvetenskap / Child and Youth Studies

Opponent:

Professor Dympna Devine, University College Dublin

Betygsnämnd:

Professor Magnus Dahlstedt, Linköpings Universitet; Professor Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings Universitet; Professor Mats Trondman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, SU

Suppleant: Docent Elisabeth Hultqvist, Institutionen för pedagogik och didaktik, SU

Forskningsprojekten på engelska

Doctoral project: Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students

Research project: Newly arrived children and learning - a cross-disciplinary study on the learning conditions for newly arrived children in Swedish schools