Linnéa Holmberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
Linnéa Holmberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Konsten att producera lärande demokrater

Övergripande handlar avhandlingen om diskursanalytiska styrningsperspektiv som problematiserar organisering av fritidshem som institution, samt organisering i fritidshemmets praktik.

Teoretiskt och metodologiskt intresse riktas mot den diskursiva aktivitet som ständigt pågår kring fritidshemmets organisering och i dess praktik utifrån en syn på diskurser som meningsproducerande processer. 

Den teoretiska paletten kombinerar språknära ansatser med bredare samhällskontextualiseringar för att studera vad talet om och i fritidshem berättar om vårt samhälle i allmänhet, om institutionella utbildningssammanhang mer specifikt och om produktion av medborgare synnerhet. Den sammanhållande länken mellan studierna av talordningar och av enskilda yttranden utgörs av en empiriskt orienterad metod där subjektspositioner och/eller ideologiska dilemman (betraktade som retoriska resurser) fokuseras. 

Tre specifika studier

Respektive studie i sammanläggningen tar fäste på en specifik del av den språkproduktion som ständigt pågår i och kring fritidshemmet och blicken riktas mot central politik, professionell praktik och barns röster. Artikel 1 granskar hur Skolinspektionen konstruerar meningsfullhet genom språkliga balanseringar av ideologiska dilemman, artikel 2 undersöker hur fritidshemspersonal konstruerar systematiskt kvalitetsarbete genom bekännelsepraktik och artikel 3 problematiserar hur fritidshemspersonal och barn gemensamt konstruerar demokrati genom muntliga förhandlingar och via pastorala omsorgsstrategier.

Handledare: Mats Börjesson, prefekt Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Handledare: Ulf Olsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Fakultetsopponent: Björn Haglund, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barns fritid

 

Linnéa Holmberg har en lärarexamen från Örebro universitet (2009) samt en mastersexamen i barn- och ungdomsvetenskap från Stockholms universitet (2013).

Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap sedan 2013 och är verksam inom forskningsinriktningen social interaktion och diskursiv teori.