Stockholms universitet arbetar för att skapa en attraktiv, hälsobefrämjande arbetsplats och därmed också säkra en långsiktig effektiv verksamhet.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer Stockholms universitets uppsatta mål om att vara en modern arbetsplats som ska präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö, vilket kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov.

En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bygger på fyra grundstenar;

  • undersökning av arbetsförhållanderna
  • bedömning av risker
  • genomförande av åtgärder
  • uppföljning av resultat

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Rådet tar även fram förslag till handlingsplan för studenters lika rättigheter och möjligheter.

Rådet består av följande representanter:

Psykosocial arbetsmiljö

Rådet behandlar frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön på institutionen vilket innefattar frågor om ledarskap, arbetsplatskultur, introduktion till nyanställda, delaktighet och engagemang, personalmöten, planeringssamtal, internkommunikation, kompetensutveckling, jämställdhet, jämlikhet samt rehabilitering samt lika villkor.

Fysisk arbetsmiljö

Rådet jobbar också med den fysiska arbetsmiljön som består av institutionens lokaler (till exempel belysning, ventilation, möblering och buller), säkerhet, miljöfrågor och barnsäkerhet.

Miljöfrågor som är relaterade till att Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt ISO1400 och EMAS hanteras av institutionens miljörepresentant.

Ansvarig för institutionens arbetsmiljöarbete

Det är prefekten som är ytterst ansvarig för institutionens hela verksamhet och därmed även arbetsmiljön och arbetet med att förbättra den.

Arbetsmiljöombud

Institutionen har två arbetsmiljöombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Nuvarande arbetsmiljöombud är:

Lisa Sjömila (Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, FUFF) och

Suzanne Kriström Alonzo (Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, BUVA).

E-post: skyddsombud@buv.su.se

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på BUV

Handlingsplan arbetsmiljöarbete BUV HT20-VT21 (33 Kb)

Läs mer om arbetsmiljöarbete vid Stockholms universitet

Stockholms universitets arbetsmiljö- och lika villkorspolicy

Arbetsmiljö och hälsa, Regelboken vid Stockholms universitet

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Arbetsmiljö och lika villkor, Medarbetarwebben Stockholms universitet