Projekt inom Förskoledidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Projekt inom Förskoledidaktik
  7. Vilan & barns sovande i förskolan under 1900- och 2000-talet: Visuella etnografier i förskola&arkiv

Vilan & barns sovande i förskolan under 1900- och 2000-talet: Visuella etnografier i förskola&arkiv

Sofia Grunditz. Fotograf: Niklas Björling.
Sofia Grunditz. Fotograf: Niklas Björling.

Doktorand: Sofia Grunditz

Handledare: Anne-Li Lindgren, Sofia Frankenberg

Ämne: Förskoledidaktik

Forskningsinriktning: Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Beskrivning

Det syftar till att fördjupa och utvidga licentiatavhandling ”Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan. (Grunditz, 2013).

Licentiatavhandlingen är en etnometodologisk och barndomssociologisk studie som undersökte hur småbarn genom deltagande i en vardagsaktivet som vilan, praktiserar sin sociala och kulturella förståelse av vilans lokala ordning och kamratkultur.

Studien visar bland annat hur små barn med ett begränsat talspråk, har förmågan att använda en mängd semiotiska resurser för att skapa sitt egna sociala liv inom ramen för en institutionell rutin. Det empiriska materialet i studien består av videoetnografiska inspelningar från vardagen i förskolan. Den har ett särskilt fokus på den tid av dagen som i förskoleverksamheten ses som omsorgsrutiner och/eller mellanrum mellan pedagogernas didaktiskt målinriktade verksamhet. Tack vare ett mikrosociologiskt studium av vilan genererades kunskap både om småbarns vardag, hur komplex deras interaktion med varandra och pedagoger är samt förskolan som institution.

I den kommande delstudien kommer jag att arbeta med visuella analysmetoder som inspirerats av samtalsanalysens (Conversation Analyses CA) metodologi. Empiri kommer att bestå av visuellt arkivmaterial i form av historiska bilder och filmer från historiska förskoleverksamheter.. Undersökningen har en  källpluralistisk forskningsmetod.  Det med för att arkivundersökningarna är bredare än att endast innefatta bilder och filmer. Studiens fokus ligger på det tidiga 1900-talet.

Det historiska visuella materialet, tillsammans med skriftligt arkivmaterial och den tidigare studien om vilan kommer att bilda empiri för att undersöka frågor om hur barn och vuxna tillsammans gjort/levt omsorgsaktiviteten vila samt hur aktiviteten vila skildrats i och utanför förskoleverksamheter, och därmed ge en fördjupad förståelse av förskolan som institution. Då jag ser studien som i huvudsak empiridriven kommer de exakta forskningsfrågorna att genereras utifrån fynd i empirin.

In English: Naptime in preschool
Bokmärk och dela Tipsa
Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik

Arniika Kuusisto

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell