Hedda Schönbäck
Hedda Schönbäck

Licentiand: Hedda Schönbäck

Handledare: Maria Borgström och Hillevi Lenz Taguchi

Hedda Schönbäck, forskarstuderande i förskoledidaktik.

In English: Early Childhood Education, Language

Vilka redskap för att förstå och arbeta med språklig mångfald erbjuds blivande förskollärare?

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla goda kunskaper i svenska, och samtidigt främja språklig mångfald och alla barns rätt till sina respektive modersmål. Forskning visar att detta är en stor utmaning och att det ofta är långt mellan officiell policy och praktisk implementering. Idag finns också vitt skilda perspektiv på vad språk och flerspråkighet är och därmed hur förskolan ska arbeta med det didaktiskt. Det finns alltså många sätt att se på språk och hur vi teoretiskt definierar (fler)språklig kompetens får betydelse för hur vi möter barn i förskolan, vad vi lyssnar efter och hur vi svarar på det. Med andra ord hänger det ihop med frågor om etik, demokrati och delaktighet.

Syftet med min studie är därför att undersöka vilka teoretiska perspektiv som gör sig gällande i den mest använda kurslitteraturen på förskollärarutbildningarna i Sverige. Vilka antaganden om och förståelser av språk och flerspråkighet framträder i dessa läromedel och vilka teoretiska/didaktiska redskap erbjuder de studenterna för att arbeta med språk och språklig mångfald i förskolan? Hur kan det förstås ur ett postkolonialt, poststrukturalistiskt perspektiv där dessa läromedelstexter kan ses som materialiserade diskurser som är med och producerar alternativa pedagogiska praktiker?