Gunilla Dahlberg. Foto: Eva Dalin.
Gunilla Dahlberg. Foto: Eva Dalin.

Ansvarig: Gunilla Dahlberg

Forskarskola för förskollärare

Beskrivning ur Vetenskapsrådet projektdatas:

Moderna barn växer upp i en globaliserad värld där barndomen präglas av mångfald, rörlighet och ny kunskapsproduktion. I denna värld ställs barn inför nya krav och nya teknologier, men också nya möjligheter vad gäller literacy i vid bemärkelse: språk, flerspråkighet, läsning, skrivning, digital och matematisk literacy. Forskarskolan fokuserar hur förskolbarn tar vara på dessa utmaningar, särskilt då inom förskolans verksamheter och andra vardagliga aktiviteter i hem och skola; hur förskolebarn utforskar och skapar mening och hur erbjudanden och olika villkor i den vardagliga miljön påverkar barns möjligheter till aktivt lärande och erövrande av språk, matematik och naturvetenskap. Inom ramen för forskarskolan kommer de forskarstuderande få en unik möjlighet att arbeta med nya dokumentationsmetoder som film, video, samtalsanalys. Metoder som även kan användas som bas för nya analysinstrument och inte minst som utgångspunkt för innovation och förändring av förskolans pedagogiska arbete. Två teman kommer att prägla detta dokumentationsarbete: utforskande lärprocesser och literacy. Ingående miljöer i forskarskolan är universitet i nordöstliga delar av Sverige: Umeå, Uppsala och Stockholms universitet. Forskarskolan, arrangeras av tvärvetenskapliga forskargrupper med förankring i forskning kring förskola och tidigt lärande. Planenligt ska 15 forskarstuderande (licentiander) beredas möjlighet till studier på 80% arbetstid under 2.5 år.

In English: Globalization, literacy and exploratory learning. Preschool children's reading, writing, and mathematical practices