Ansvarig: Birgitta Hammarström-Lewenhagen

Beskrivning

Ett område som Birgitta särskilt brinner för och ser som viktigt också som en del av förskollärarnas professionsutveckling. Att förstå sitt idéarv och uppdrag i en samhällelig  kontext och vilka föreställningar om undervisning och lärande kring de allra yngsta barnen som förekommit och förekommer.

Avhandlingen Den unika möjligheten. En studie om den svenska förskolemodellen 1968-1998 är en textanalytisk studie av den svenska förskolemodellens konstruktion 1968- 1998. Det empiriska underlaget utgörs av tidningen Förskolan, pedagogiska program, en mediadebatt 1986 samt ett stort urval av statliga utredningar. Tidsperioden inramas av 1960-talets samhällsdebatt och tillsättandet av barnstugeutredningen och avslutas med förskolans integration i utbildningssystemet och beslut om en läroplan för förskolan i form av en förordning liknande läroplanerna för övriga skolväsendet.

Efter avhandlingen har jag ägnat fördjupade studier åt den tidigare framväxten och samlat originaltexter med kommentarer i boken Förskolans århundrade som kom ut i juni 2016 (se nedan).

Ett projekt för min FOU-tid framöver är planer på en förskoledidaktisk biografi över en av de s.k. pionjärerna,  samt forskning kring förskollärarutbildningens historia, som ju då knyter ihop mina båda specialområden.

In English: History of Education in Preschool and it´s Role in Society