Utvärdering av Mentors in Violence Prevention 2.0

Projekttid: 2019-2020

Finansieras av Sveriges kommuner och landsting

Projektansvarig: Professor Lucas Gottzén, Barn- och ungdomvetenskapliga institutionen, SU.

Medarbetare:

Linnéa Bruno, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, SU
Tanja Joelsson, Barn- och ungdomvetenskapliga institutionen, SU
Anna Gradin Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, SU

Professor Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Fil dr Daniel Lindberg, Mälardalen högskola

Docent Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Fil mag Joakim Billevik, Mälardalen högskola

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet är en utvärdering av det våldspreventiva utbilningsprogrammet Mentoret i våldsprevention (MVP), specifikt effekter av MVP i skolan som ett led i universell prevention av våld och kränkningar, särskilt pojkars våld mot flickor även om andra former av våld också ingår. Programmet kommer ursprungligen från USA, har översatts och anpassats till svenska förhållanden och prövas i ett antal svenska högstadie- och gymnasieskolor med stöd från organisationen Män för jämställdhet (MÄN). Programmet MVP har fyra övergripande syften som handlar om att:

  1. Öka medvetenheten om våld.
  2. Öppna för dialog.
  3. Utmana vedertagna normer kring kön, relationer och våld.
  4. Inspirera till ledarskap och åskådaringripande.

Forskningsprojektet är en fortsättning på en tidigare utvärdering av programmet genomförd åt Skolverket (Eriksson m.fl., 2018). Denna genomfördes tidigt i implementeringen av MVP i Sverige, vilket påverkade resultatet, inte minst visade det sig att det inte fanns tillräckligt goda förutsättningar för att arbeta med MVP på alla undersökta skolor. Trots en rad svårigheter bedömdes att programmet kan vara genomförbart i skolan om skolledningen möjliggör goda premisser för insatsen. Detta aktualiserar frågor om de organisatoriska förutsättningarna för programmets genomförande såväl i ett första inledande skede, som hållbarheten över tid. Projektet undersöker därför både skolor där programmet har varit igång en längre tid, och i skolor som ligger i inledningsfasen för implementering.

Syftet med utvärderingen är att:

  1. Studera huruvida MVP är genomförbart i en ordinarie svensk skolkontext.
  2. Jämföra programmets effekter med skolans övriga så kallade ordinarie systematiska kvalitetsarbete.
  3. Undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som krävs i kommuner och skolor för att introducera, genomföra och vidmakthålla MVP på ett programtroget vis.

Projektet syftar till att genomföra en integrerad effekt- och processutvärdering av MVP-programmets förutsättningar, genomförbarhet och effekt i en svensk skolkontext. Utvärderingen delas in i fyra arbetspaket vilka rör (I) programmets hållbarhet och (II) spridning, (III) skolans ordinarie kvalitetsarbete samt (IV) elever som mentorer inom ramen för programmet. Både kvalitativa metoder (fallstudier, dvs observationer av lektioner i programmet och intervjuer med elever och lärare; intervjuer med nyckelpersoner) och kvantitativa metoder (enkät) används.

Övrigt

Presentation på Skolriksdagen 2019