Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.

Projekttitel: Tjänsteproduktion för hållbara dynamiska städer -  design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser

Finansiering: Vinnova, 2014-05-15 - 2016-08-25

Projektledare: Björn Hellström, Institutionen för design, konsthantverk och konst vid Konstfack. Ansvarig vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet: Nihad Bunar.

Beskrivning

Projektet undersöker hur mycket framväxten av nya stadsdelar i Upplands-Väsby och Varberg tar hänsyn till aspekter av segregation och integration i processens olika faser, från planeringen, som står under politisk kontroll av lokala stadsbyggnadsnämnder, till byggandet, som byggherrar ansvarar för. Samtliga aktörer har egen agenda, prioriteringar och krav och det vetenskapligt och politiskt intressanta är hur dessa förhandlas och omförhandlas samt förstås hur slutprodukten skiljer sig från planeringen och varför. Projektet är finansierat med externt anslag från Vinnova.

Projektet ingår inom forskningsområdet Barn- och ungdomar i utsatta livssituationer.

Projektbeskrivning (hämtad från Vinnova 2015-03-20):

Projektbeskrivning hos Vinnova

Syfte och mål

Målet är att utveckla designdrivna certifierade tjänster i form av samverkansplattformar för komplexa planprocesser, riktade för omställningen mot ett hållbart samhälle. De utgörs av två metodinriktade arbetssätt för samverkan Co-Design och Interdisciplinär Tjänstedesign. Co-Design har en deltagande och lösningsdriven ansats, där experter på det lokala samverkar med personer med erfarenhet och kunnande om det generella. Interdisciplinär tjänstedesign handlar om experters samverkan för att utveckla tvärfackliga-flerdimensionella kvalitativa lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Plattformarna kommer att via kombinationen av designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, organisationsteoretiska och konstnärliga perspektiv bidra med ny kunskap inom stadsplanering och i planprocesser, i synnerhet social hållbarhet. Plattformarna förankras i planprocessen med stöd av etablerade hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar [HCS] via ett nordiskt och svenskt ramverk, för att svara upp mot krav om kvalitet och tillämpbarhet. Ramverken förväntas fungera som erkända verktyg i planprocesser, för såväl kravställare som för slutanvändare.

Planerat upplägg och genomförande

Plattformarna utvecklas och testas i pågående stadsutvecklingsprojekt, i Upplands Väsbys kommun och Varbergs kommun. HCS-utvecklingen sker parallellt, i samverkan med Sweden Green Building Council [SGBC] och Tyréns, via 12 workshops som SGBC arrangerar tillsammans med 11 kommuner samt 1 med nordiska partners. Dessa workshops är viktiga testbäddar för att metodutveckla såväl det svenska som nordiska ramverket för hållbar stadsutveckling som hållbarhetscertifieringssystem och samverkansprocesser. Projektets advisory board garanterar relevans och kvalité.