Jenny Nilsson Folke. Foto: Niklas Björling.
Jenny Nilsson Folke. Foto: Niklas Björling.

Doktorand: Jenny Nilsson Folke

Huvudhandledare: Nihad Bunar

Handledare: Karin Aronsson

Forskningsprojekt: Nyanlända och lärande - en tvärvetenskaplig studie om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan

Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan och eleverna kommer till Sverige i allt högre åldrar. Det finns dock lite forskning som undersöker nyanlända elevers utbildningsvillkor och erfarenheter, särskilt utanför urbana skolmiljöer. Elevernas egna röster om sin skolsituation saknas, vilket utgör ett forskningsgap som denna avhandling vill bidra till att fylla. Sammanläggningsavhandlingen, som är en del av ett större forskningsprojekt om nyanlända elever, består av fyra delstudier som ur olika perspektiv undersöker hur eleverna upplever sina möjligheter till lärande och inkludering i övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass och i övergången till gymnasiet. Studierna baseras på ett 15 månader långt etnografiskt fältarbete som omfattar både deltagande observation i klassrumsmiljö och intervjuer med elever under tre tidsperioder i tre olika stora kommuner. Avhandlingen har för avsikt att bidra till kunskap om nyanlända elevers utbildningsvillkor och avser också att genom ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv på levda övergångar, visa på vikten att studera förkroppsligade och känslomässiga erfarenheter.

In English: Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students