En forskningsdebatt pågår där vissa menar att vänskapsrelationer på internet är ytliga och kan komma att ersätta vänskap i riktiga livet. Andra menar att vänskapsrelationer på internet har unika kvalitéer och snarare gynnar ungdomars övriga vänskapsrelationer samt välmående. Dessa två perspektiv har inte blivit testade på ett adekvat sätt, då ungdomars vänskapsrelationer på internet inte har fått tillräckligt mycket fokus i tidigare forskning.

Vi har utforskat ungdomars vänskapsrelationer på internet och till vardags i ett pilotprojekt. Där hittade vi tydliga samband mellan vänskapsnätverk på internet samt i riktiga livet. Intressant nog såg vi att ca 40 procent av ungdomars vänskapsrelationer är med vänner som de inte känner annat än via internet. Hur dessa vänner påverkar deras välmående och inställning till problembeteenden är fortfarande relativt outforskat.

I detta projekt kommer vi vara först med att följa högstadieelever var tredje månad, över ett helt år. Detta ger oss möjlighet att undersöka huruvida vänskapsrelationer på internet har konsekvenser för ungdomars emotionella hälsa, och ifall deras emotionella hälsa har följder för vilka vänner de väljer på internet och till vardags. Vidare kommer vi utforska överrensstämmelsen mellan ungdomars problembeteenden på internet och i riktiga livet, samt vilken effekt vänskapsrelationer kan ha för utvecklingen av dessa.

Projektet blir unikt, i och med att både ungdomars vänner samt föräldrar deltar i studien. På detta viset kan vi bättre förstå rollen av diverse sociala relationer på ungdomars utveckling av emotionell anpassningsförmåga och problembeteenden.

 

Projektansvarig: Nejra Van Zalk, University of Greenwich, London UK

Projektdeltagare: bland annat Kari Tost vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.