Projektansvarig är Professor Rosaria Galanti, Karolinska institutet.

Projektdeltagare är bland annat Kari Trost vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, Formas, FORTÉ och Vinnova och pågår till 2021.

Kupol är ett nationellt forskningsprojekt. Projektet bedrivs på Karolinska institutet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Skolan är en viktig miljö under uppväxttiden. Trots detta saknas det studier om den sociala och pedagogiska skolmiljöns betydelse för ungas hälsa, särskilt i Sverige. Sådan kunskap behövs eftersom forskning och statistik pekar på att psykisk ohälsa har ökat bland unga sedan 80-talet, speciellt bland tonårsflickor. Kupol bedrivs under fyra år på 92 högstadieskolor i Syd- och Mellansverige. Studien beräknas komma att omfatta cirka 4500 barn. Elever i årskurs åtta och nio utgör studiens kärndeltagare. Vi inhämtar också uppgifter från elevernas vårdnadshavare, samt samlar in information från rektorer, lärare och andra elever på skolorna.